نویسنده = محمد امین سمیع
تعداد مقالات: 3
2. بررسی اثر دما بر روند رشد و نمو کفشدوزک Hippodamia variegata با تغذیه از شته‏ی سبز انار Aphis punicae

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 19-34

ایمان رمضانی؛ محمد امین سمیع


3. جدول زندگی دو جنسی سن-مرحله‏ و ظرفیت شکارگری سنNesidiocoris tenuis در تغذیه از Trialeurodes vaporariorum روی سه محصول مهم گلخانه‏ای

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 96-77

محمدرضا باقری؛ مهدی حسن پور؛ علی گلی زاده؛ شهرام فرخی؛ محمدامین سمیع