نویسنده = محمدرضا عطاران
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی فراسنجه‌های زیستی سه گونه از زنبورهای پارازیتوئید جنسTrichogramma روی کرم گلوگاه انار، Ectomyelois ceratoniae در شرایط آزماﻳشگاهی

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 47-58

سیده الهه محسنی؛ حبیب عباسی پور؛ محمدرضا عطاران؛ علیرضا عسکریان زاده