نویسنده = حسین رنجبر اقدم پازیگویی
تعداد مقالات: 3
1. ارزیابی کارایی چند حشره‌کش بیولوژیک در کاهش خسارت و حمایت از پارازیتوییدهای کرم خوشه‌خوار انگور Lobesia botrana (Lepidoptera: Tortricidae) در تاکستان‌های ارومیه

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 97-108

غلامعلی اکبرزاده شوکت؛ محمد حسن صفرعلیزاده؛ حسین رنجبر اقدم پازیگویی؛ شهرام آرمیده


2. بررسی اثر دما روی واکنش تابعی کفشدوزک شکارگر Cryptolaemus montrouzieri روی شپشک آرد آلود مرکبات Planococcus citri

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 1-11

الهام محصصیان؛ حسین رنجبر اقدم؛ هاجر پاکیاری


3. بررسی رشد و نمو وابسته به دما و برآورد شاخص‌های مهم دمایی رشد و نمو مراحل نابالغ بالتوری سبز معمولی، Chrysoperla carnea با استفاده از مدل‌های خطی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 75-89

زهرا نعمتی؛ حسین رنجبر اقدم؛ علیرضا عسکریان زاده؛ حبیب عباسی پور