بر اساس نویسندگان

آ

ا

ب

پ

 • پاشایی راد، شاهرخ [1] دانشگاه شهید بهشتی تهران، دانشکده‌ی علوم زیستی، گروه زیست شناسی تهران
 • پاکیاری، هاجر [1] 1- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان، ایران
 • پنجه‌که، ناصر [1] گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل، زابل، ایران
 • پور آرین، صالح [1] گروه حشره شناسی کشاورزی ، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ، واحد علوم وتحقیقات ،دانشگاه آزاد اسلامی

ت

ج

چ

ح

خ

 • خباز، حسین [1] مؤسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • خداکرمیان، غلام [1] گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشکده بوعلی سینا، همدان
 • خداکرمیان، غلام [1] گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان
 • خدایگان، پژمان [1] گروه گیاه‌پزشکی دانشکده کشاورزی، دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان، رفسنجان، ایران
 • خرّمی، فرشته [1] باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، دانشگاه آزاد ارومیه، ارومیه، ایران
 • خرم وطن، سوده [1] دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران
 • خسروی، وحید [1] موسسه تحقیقات برنج کشور
 • خسرو شاهلی، محمود [1] دانشکده‌ی کشاورزی، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی تهران
 • خضری، مریم [1] دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
 • خمیری، مرتضی [1] گروه میکروبیولوژی و فناوری، دانشکده مهندسی صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

د

ذ

 • ذاکر، مسعود [1] بخش تحقیقات گیاه‌پزشکی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی شاهرود

ر

 • راثی پور، احمد [1] گروه کشاورزی ، دانشکده کشاورزی ، دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذایی، واحد علوم و تحقیقات ، دانشگاه آزاد اسلامی
 • راد، بهار [1] پژوهشکده خرما و میوه‌های گرمسیری کشور، مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اهواز، ایران
 • راسخ، آرش [1] گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
 • راسخ، آرش [1] گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
 • ربانی نسب، حجت الله [1] مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان شمالی، بجنورد
 • ربیعی، عادل [1] گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان
 • رحیمیان، حشمت اله [1] دانشکده‌ی کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • رحیمیان، حشمت‌اله [1] گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده علوم زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران
 • رستمی، مهدی [1] گروه گیاه‎‌پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • رضایی، رضا [1] باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان،‌ واحد میانه،‌ دانشگاه آزاد اسلامی، میانه، ایران
 • رضایی، رقیه [1] گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه جیرفت
 • رضایی، سعید [1] گروه بیماری شناسی گیاهی
 • رضایی، سعید [1] گروه بیماری شناسی گیاهی، دانشکده‌ی کشاورزی و منابع طبیعی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی تهران
 • رضایی، سعید [1] گروه بیماری‌شناسی گیاهی دانشکده‌ی کشاورزی و منابع طبیعی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، تهران
 • رضاپناه، محمدرضا [1] تهران- موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور
 • رضا دوست، حسن [1] پژوهشکده‌ی گیاهان و مواد اولیه‌ی دارویی، دانشگاه شهید بهشتی، اوین-تهران
 • رضوی، سید اسماعیل [1] گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده تولید گیاهی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • رضوی، محمد [1] گروه بیماری‌شناسی گیاهی دانشکده‌ی کشاورزی و منابع طبیعی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، تهران
 • رضوی، محمد [1] مؤسسه‌ی تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور، تهران
 • رفیعی، صمد [1] دانشگاه بوعلی سینا- همدان
 • رفعتی، حسن [1] پژوهشکده‌ی گیاهان و مواد اولیه‌ی دارویی، دانشگاه شهید بهشتی، اوین-تهران
 • رمضانی، ایمان [1] دانشگاه ولی عصر
 • رمضانی، حسام الدین [1] عضو هیات علمی بخش کشاورزی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
 • رنجی، حسین [1] مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی
 • رنجبر اقدم، حسین [1] بخش تحقیقات کنترل بیولوژیک، مؤسسه‌ی تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور، تهران
 • رنجبر اقدم، حسین [1] موسسه‌ی تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران
 • رنجبر اقدم، حسین [1] مؤسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • رنجبر اقدم پازیگویی، حسین [1] عضو هیات علمی بخش تحقیقات کنترل بیولوژیک موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
 • رهنما، کامران [1] دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • رهنما، کامران [1] عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان - گروه گیاه پزشکی- دانشکده تولید گیاهی
 • رهنما، کامران [1] گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده تولیدات گیاهی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران
 • رهنما، کامران [1] گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده تولید گیاهی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • روحانی، حمید [1] هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد
 • روشندل، سیامک [1] دانشگاه تهران، گروه گیاه پزشکی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

ز

س

ش

ص

ط

ع

غ

 • غوثی، راحله [1] دانشگاه جامع علمی-کاربردی، مرکز آموزش جهاد کشاورزی بندرعباس

ف

ق

ک

گ

ل

م

ن

 • ناصری پور، تبسم [1] گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده تولیدات گیاهی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران
 • ندیمی، احمد [1] گروه گیاه‏پزشکی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • نراقی، لاله [1] بخش تحقیقات بیماری‌های گیاهی، موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور، تهران، ایران
 • نراقی، لاله [1] عضو هیات علمی موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشو
 • نراقی، لاله [1] عضو هیئت علمی/موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
 • نراقی، لاله [1] گروه بیماری‌شناسی گیاهی دانشکده‌ی کشاورزی و منابع طبیعی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، تهران
 • نریمالی، سوما [1] دانشگاه لرستان، دانشکده‌ی کشاورزی، گروه گیاه‌پزشکی
 • نصر اصفهانی، مهدی [1] بخش تحقیقات گیاه‏پزشکی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اصفهان، ایران
 • نصراله‌نژاد، سعید [1] گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده تولیدات گیاهی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران
 • نعیمی، شهرام [1] آزمایشگاه تحقیقات کنترل بیولوژیک آمل، مؤسسه‌ی تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور- تهران
 • نعیمی، شهرام [1] موسسه تحقیقات گیاه پزشکی
 • نعیمی، شهرام [1] مؤسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • نعیمی، شهرام [1] مؤسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
 • نعمتی، زهرا [1] گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده‌ی کشاورزی دانشگاه شاهد، تهران
 • نیکان، جعفر [1] بخش تحقیقات گیاه‌پزشکی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی همدان
 • نیکان، جعفر [1] بخش تحقیقات گیاه‌پزشکی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، همدان، ایران
 • نوری، حسین [1] بخش تحقیقات حشره‏شناسی کشاورزی، موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • نوروزی، سجاد [1] دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

و

ه

ی