اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر حسین جعفری

بیماری شناسی گیاهی دانشیار موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور

hjafaryirgmail.com

h-index: 11  

سردبیر

دکتر حسن عسکری

کنترل بیولوژیک آفات استاد پژوهش موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور

askaryiripp.ir
09121058389

h-index: 9  

اعضای هیات تحریریه

دکتر رسول مرزبان

کنترل بیولوژیک آفات کشاورزی دانشیار پژوهش موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور

ramarzbanyahoo.com

h-index: 7  

دکتر عزیز خرازی پاکدل

استاد دانشگاه تهران

pakdelut.ac.ir

دکتر حبیب عباسی پور شوشتری

حشره شناسی کشاورزی استاد دانشگاه شاهد، تهران

habbasipour@yahoo.com
habbasipouryahoo.com

h-index: 13  

دکتر علی اصغر طالبی

حشره شناسی کشاورزی دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

talebiamodares.ac.ir

h-index: 25  

دکتر زهرا تنها معافی

نماتد شناسی استاد موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور

zahramaafigmail.com

h-index: 12  

دکتر رضا طلایی حسنلویی

حشره شناسی کشاورزی استاد دانشگاه تهران

rtalaeiut.ac.ir

دکتر اصغر حیدری

بیماری شناسی گیاهی استاد موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور

heydari1384yahoo.com

h-index: 18  

دکتر شهرام فرخی

حشره شناسی کشاورزی استادیار پژوهشی موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور

shahram.farrokhigmail.com

h-index: 2  

دکتر جهانشیر امینی

بیماری شناسی گیاهی دانشیار-دانشگاه کردستان

aminijahan51yahoo.com

h-index: 10  

دکتر کیوان بهبودی

کنترل بیولوژیک بیماری‌های گیاهی دانشیار دانشگاه تهران

behbodiut.ac.ir

h-index: 9  

مدیر داخلی

دکتر شهرام نعیمی

بیماری شناسی گیاهی استادیار پژوهشی موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور

shahramnaeimigmail.com

h-index: 7  

ویراستار انگلیسی

دکتر اصغر حیدری

بیماری شناسی گیاهی استاد پژوهشی موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور

heydari1384yahoo.com

دکتر شهرام نعیمی

بیماری شناسی گیاهی استادیار پژوهشی موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور

shahramnaeimigmail.com

دبیر اجرایی

مهندس آرزو یوسفی

موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور

jbcpp1390gmail.com

صفحه آرا

مهندس آرزو یوسفی

موسسه تحقیقات گیاهپزشکی

a.yousefi7000yahoo.com