• مجوز انتشار از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: شماره‌ 91/32449 تاریخ 91/10/25                          
  •  مجوز انتشار از وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری: شماره‌ 3/49588 تاریخ 91/03/03 و شماره‌ 2/18//171162 تاریخ 91/8/22

  •  تأییدیه اعتبار علمی–پژوهشی این نشریه از وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری به شماره‌ 19752/18/3 تاریخ 1392/08/21

  • نمایه شده در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)
  •  این نشریه توسط موسسه‌‌ تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور با همکاری انجمن‏ های علمی بیماری شناسی گیاهی ایران و حشره شناسی ایران منتشر می‌شود.

  • این نشریه از قوانین Cope پیروی می‌کند. 
شماره جاری: دوره 8، شماره 1 - شماره پیاپی 15، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-170 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
مؤسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
Iranian Research Institute of Plant Protection

مدیر مسئول سردبیر اعضای هیات تحریریه مدیر داخلی
شاپا چاپی
2322-4223
شاپا الکترونیکی
2423-5148