داوران

 

بررسی کنندگان مقاله‌های جلد 8، شماره یک و دو، سال 1399

 

 

 

Publon

وابستگی سازمانی

نام و نام خانوادگی

 

 

موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور

 لاله نراقی

 

 

 موسسه تحقیقات برنج کشور- معاونت مازندران

وحید خسروی

 

 

دانشگاه آزاد واحد رشت

محمد رضا صفری مطلق

 

 

موسسه تحقیقات برنج

فریدون پاداشت

 

 

موسسه تحقیقات برنج کشور- معاونت مازندران

مهدی رستمی

 

 

موسسه تحقیقات برنج

مریم خشکدامن

 

 

موسسه تحقیقات برنج کشور

حدیث شهبازی

 

 

پژوهشکده بیوتکنولوژی

اکرم صادقی

 

 

موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور

مریم غایب زمهریر

 

 

دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

پریسا طاهری

 

 

دانشگاه تهران

کیوان بهبودی

 

 

دانشگاه گیلان

صدیقه موسی نژاد

 

 

دانشگاه ولی عصر رفسنجان

روح اله صابری ریسه

 

 

 موسسه تحقیقات گیاهپزشکی

شهرام شاهرخی خانقاه

 

 

 موسسه تحقیقات گیاهپزشکی

جعفر محقق نیشابوری

 

 

دانشگاه ولی عصر رفسنجان

محمد امین جلالی

 

 

موسسه تحقیقات خرما و میوه های گرمسیری

سارا ضرغامی

 

 

محقق و عضو هیات علمی

زریر سعیدی

 

 

مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی

هاشم کمالی

 

 

 دانشگاه تربیت مدرس

سعید محرمی پور

 

 

 موسسه تحقیقات گیاهپزشکی

مریم نگهبان

 

 

مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی

داود شیردل

 

 

دانشگاه تهران

نرگس فلاحی

 

 

 موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور

ابوالقاسم قاسمی

 

 

مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران

شهریار عسگری

 

 

دانشگاه بوعلی سینا همدان

حسین مددی

 

 

دانشگاه تهران

حسین اللهیاری

 

 

 دانشگاه تبریز

شهرزاد ایرانی پور

 

 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

هادی استوان

 

 

موسسه تحقیقات پنبه کشور

تقی درویش مجنی

 

 

مؤسسه تحقیقات گیاهپزشکی

ولی اله بنی عامری

 

 

موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور

فهیمه نظری

 

 

مؤسسه تحقیقات گیاهپزشکی

اصغر حیدری

 

 

دانشگاه بوعلی سینا همدان

غلام خداکرمیان

 

 

 موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور

همایون کاظمی

 

 

 دانشگاه ولیعصر رفسنجان

پژمان خدایگان

 

 

مؤسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور

سعیده جاور

 

 

دانشگاه فردوسی مشهد

جواد کریمی

 

 

 دانشگاه تهران، کرج

رضا طلایی حسنلویی

 

 

دانشگاه شهید بهشتی

محسن فرزانه

 

 

موسسه تحقیقات گیاه پزشکی

فرید بیکی فیروزجاهی

 

 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

آزاده شکرابی

 

 

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی چهارمحال و بختیاری

سیامک روشندل

 

 

موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور

احمد حیدری

 

 

موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور

مهران غزوی

 

 

پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

فروغ سنجریان

 

 

 دانشگاه تهران

مسعود احمدزاده

 

 

دانشگاه ارومیه

مریم خضری

 

 

دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی- دانشگاه یاسوج

مهدی صدروی

 

 

دانشگاه شاهرود

شیده موجرلو

 

 

دانشگاه ولیعصر رفسنجان

ابراهیم صداقتی

 

 

موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور

کسری شریفی

 

 

دانشگاه بو علی سینا

سهیلا میرزایی

 

 

دانشگاه کرمان

حمیدرضا علیزاده

 

 

 موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور

حسن عسکری

 

 

دانشگاه مراغه

موسی صابر

 

 

موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور

جلال شیرازی

 

 

 دانشگاه گیلان

صدیقه موسی نژاد

 

 

 دانشگاه فردوسی مشهد

سعید طریقی

 

 

پژوهشکده مرکبات و میوه‌های نیمه‌گرمسیری

حسین طاهری

 

 

موسسه تحقیقات پنبه کشور- گرگان

محمد رضی نتاج

 

 

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی آذربایجان غربی

لاچین مختارنژاد

 

 

موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور

منصوره میرابوالفتحی

 

 

دانشگاه کردستان

جهانشیر امینی

 

 

موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور

سید حسن ملکشی

 

 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

نادر حسن زاده

 

بررسی کنندگان مقاله‌های جلد (7)،  شماره‌های (1 و 2)

عباس ارباب (دانشگاه آزاد اسلامی)، رحیم اسلامی‌زاده (مرکز تحقیقات آموزش کشاورزی و منابع طبیعی صفی آباد)، حسین اللهیاری (دانشگاه تهران)، نیما ارزانی، شهزاد ایرانی پور (دانشگاه تبریز)، قربان‌علی اسدی (دانشگاه فردوسی)، جهانشیر امینی (دانشگاه کردستان)، مسعود امیرمعافی (مؤسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور)، شهرام آرمیده (دانشگاه ارومیه)، حکمت اسفندیاری (مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان)، رحیم اسلامی‌زاده (مرکز تحقیقات آموزش کشاورزی و منابع طبیعی صفی آباد)، محمدرضا باقری (مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان)، مهدی بنی‌هاشمیان (پژوهشکده مرکبات و میوه های نیمه گرمسیری)، کیوان بهبودی (دانشگاه تهران)، سعیده جاور (مؤسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور)، علی چناری ‌بوکت (مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی)، هانا حاجی اللهوردی پور (مؤسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور)، احمد حیدری (مؤسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور)، اصغر حیدری (مؤسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور)، اکبر خداپرست (دانشگاه گیلان)، سوده خرم‌وطن (دانشگاه آزاد اسلامی)، احمد دزیانیان (مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان)، محمدرضا رضاپناه (مؤسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور)، محمد رضی‌نتاج (موسسه تحقیقات پنبه کشور)، حسین رنجبراقدم (مؤسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور)، سیامک روشندل (مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی چهارمحال و بختیاری)، شهرام شاهرخی (مؤسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور)، بهرام شریف‌ ‌نبی (دانشگاه صنعتی اصفهان)، کسری شریفی (مؤسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور)، عزیز شیخی‌گرجان (مؤسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور)، جلال شیرازی (مؤسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور)، داود شیردل (مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی)، موسی صابر (دانشگاه مراغه)، غلامرضا صالحی جورانی (پژوهشگاه بیوتکنولوژی)، علی رضا صبوری (دانشگاه تهران)، ابراهیم صداقتی (دانشگاه ولیعصر رفسنجان)، حمیدرضا صراف معیری (دانشگاه زنجان)، بنفشه صفایی فراهانی (مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس)، علی اصغر طالبی (دانشگاه تربیت مدرس)، حسین طاهری (پژوهشکده مرکبات و میوه‌های نیمه‌گرمسیری)، رضا طلایی حسنلویی (دانشگاه تهران)، حبیب عباسی پور شوشتری (دانشگاه شاهد)، مریم عجم حسنی (دانشگاه صنعتی شاهرود)، حسن عسکری (مؤسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور)، مهران غزوی (مؤسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور)، یعقوب فتحی‌پور (دانشگاه تربیت مدرس)، آزاده فرازمند (مؤسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور)، حسین فرازمند (مؤسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور)، شهرام فرخی (مؤسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور)، محسن فرزانه (دانشگاه شهید بهشتی)، هاشم کمالی (مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان)، غلامرضا گل‌محمدی (مؤسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور)، جعفر محقق نیشابوری (مؤسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور)، هادی مصلی‌نژاد (مؤسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور)، حسین مددی (دانشگاه بوعلی سینا)، رسول مرزبان (مؤسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور)، سید حسن ملکشی (مؤسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور)، منصور منتظری (مؤسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور)، محمد مهرآبادی (دانشگاه تربیت مدرس)، مهدی مین‌باشی (مؤسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور)، لاله نراقی (مؤسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور)، حسن هدی (مؤسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور)

بررسی کنندگان مقاله‌های جلد (6)،  شماره‌های (1 و 2)

علیرضا احمدی، عباس ارباب، نیما ارزانی، شهزاد ایرانی پور، فرید بیکی، زهرا تنهامافی، سالار جمالی، سلیمان جمشیدی، محمد جواهری، هانا حاجی اللهوردی پور، اصغر حیدری، مریم خضری، فرهاد رجالی، یونس رضایی دانش، محمد رضی نتاج، کامران رهنما، سیما زنگنه، شهرام شاهرخی، روح الله شریفی، جلال شیرازی، غلامرضا صالحی جوزانی، ابراهیم صداقتی، محمدرضا صفرنژاد، سعید طریقی، مصطفی عبادی، حسن عسکری، شهریار عسگری، محمدرضا عطاران، صدیقه فاطمی، شهرام فرخی، ابوالقاسم قاسمی، سلیمان قاسمی،‌ جواد کریمی، مژگان کوثری، رسول مرزبان، مجتبی ممرآبادی، سیدمحمدرضا موسوی، مریم نگهبان، شهرام نعیمی

 

بررسی کنندگان مقاله‌های جلد (5)،  شماره‌های (1 و 2)

ابراهیم ابراهیمی، علیرضا احمدی، قربان علی اسدی، جهانشیر امینی، محمدرضا باقری، کیوان بهبودی، فرید بیکی فیروز جاهی، زهرا تنها مافی، نادر حسین زاده، پژمان خدایگان، مریم خضری، همت دارپور مغانلو، آرش راسخ، سهیل سبحان اردکانی، شهرام شاهرخی خانقاه، روح‌اله شریفی، جلال شیرازی، روح‌اله صابری ریسه، غلامرضا صالحی جورانی، علی اصغر طالبی، حسن عسکری، محمد رضا عطاران، صدیقه فاطمی، شهرام فرخی، ابوالقاسم قاسمی، سلیمان قاسمی، همایون کاظمی، حسین لطفعلی‌زاده، رسول مرزبان، سید حسن ملکشی، محمد رضی نتاج، شهرام نعیمی، حسن هدی

 

بررسی کنندگان مقاله‌های جلد (3)،  شماره‌های (1 و 2)

 المیرا ابوترابی، عباس ارباب، رضا پوررحیم،  حبیب اله چاره‌گانی، اصغر حیدری،‌ همت دادپور مغانلو، محمدرضا رضاپناه، رسول رضایی، حسین رنجبر اقدم؛ حسین رنجی، سهیل سبحان اردکانی،کریم سعیدی، شهرام شاهرخی خانقاه، روح‌اله شریفی، عزیز شیخی گرجان، جلال شیرازی، غلام‌رضا صالحی جوزانی،‌ حبیب عباسی پور شوشتری، حسن عسکری، شهریار عسگری، محمدرضا عطاران، ‌علی علیزاده علی‌آبادی، مریم غایب زمهریر، مهران غزوی، شهرام فرخی، محسن فرزانه، ابوالقاسم قاسمی، روشنک قربانی، کیمیا کوهستانی، حسین مددی، رسول مرزبان، سید حسن ملکشی، لاله نراقی، مصطفی نیکدل

 

بررسی کنندگان مقاله‌های جلد (2)،  شماره‌های (1 و 2)

المیرا ابوترابی، رسول امید، محمد بیگی، بابک پاکدامن، زهرا تنهامافی، نادرحسن‌زاده، سیدعباس حسینی‌نژاد، بابک حیدری علیزاده، اکبر خداپرست، علی‌اکبر دیزجی، حسن رحمانی، احسان رخشانی، حسین رنجبر اقدم، سهیل سبحان، ابوالفضل سرپله، شهرام شاهرخی، کسری شریفی، عزیز شیخی گرجان، لادن صدیقی، ناصر صفایی، علی‌اصغر طالبی، رضا طلایی حسنلویی، مریم عجم حسنی، حسن عسکری، مهران غزوی، یعقوب فتحی‌پور، شهرام فرخی، ابوالقاسم قاسمی، بابک قرالی، حسین لطفعلی‌زاده، سیدباقر محمودی،‌ رسول مرزبان، سیدمحمدرضا موسوی، صدیقه موسی‌نژاد،‌ لاله نراقی، شهرام نعیمی. 

 

بررسی کنندگان مقاله‌های جلد (1)،  شماره‌های (1 و 2)

ابراهیم ابراهیمی، مسعود احمدزاده، عباس ارباب، حسن اسدپور، همایون افشاری آزاد، حسین اللهیاری، شهزاد ایرانی‌پور، کیوان بهبودی، جلال جلالی‌سندی، ابوالقاسم حسن‌پور، نادر حسن‌زاده، احمد حیدری، اصغر حیدری، محمد خانجانی، خداکرمیان، عزیز خرازی پاکدل، همت دادپور، حسن رحمانی، احسان رخشانی، مریم رضایی، یونس رضایی دانش، حسین رنجبر اقدم، حمید روحانی، ابوافضل سرپله، شهرام شاهرخی، حسن شعبانعلی، عزیز شیخی‌گرجان، حمیدرضا صراف معیری، ناصر صفایی، محمد حسن صفرعلیزاده، علی‌اصغر طالبی،‌ رضا طلایی حسنلویی، دوستمراد ظفری، احمد عاشوری، حبیب عباسی‌پور، ابراهیم عزیزخانی، ‌حسن عسکری، یعقوب فتحی‌پور، لیلا فرآورده، بابک قرالی، حسین گلدانساز، غلامرضا گل‌محمدی، حسین‌علی لطفعلی‌زاده، جعفر محقق نیشابوری، ‌سید باقر محمودی، حسین مددی، رسول مرزبان، سید حسن ملکشی، علی مهرور، منصوره میرابوالفتحی، لاله نراقی، شهرام نعیمی.

 

ب