بانک ها و نمایه نامه ها

  • مجوز انتشار از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
  • مجوز انتشار از وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری 22/8/91
  • نمایه در لیست مجلات علمیپژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری
  • نمایه شده در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)
  • نمایه شده در پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی
  • نمایه شده در انجمن بیماری شناسی گیاهی ایران
  • نمایه شده در انجمن حشره‌شناسی ایران