راهنمای نویسندگان

 

راهنمای تهیه و تنظیم نوشتار

نشریۀ مهار زیستی در گیاه‌پزشکی

 

بررسی و چاپ مقاله در نشریۀ مهار زیستی در گیاه‌پزشکی رایگان است.

 

نشریۀ مهار زیستی در گیاه‌پزشکی مقاله‌های کامل تحقیقی- راهبردی، مقاله‌های علمی- مروری، علمی - ترویجی، تک‌نگاره‌ها (منوگراف‌ها) و معرفی و نقد کتاب‌های تخصصی، مقاله‌ها و گزارش‌های کوتاه در زمینۀ کنترل بیولوژیک آفات، بیماری‌های گیاهی و علف‌های هرز با محورهای زیر را برای چاپ می‌پذیرد:

- انگل‏ واره‏ ها (پارازیتوییدها)

- شکارگرها (پرداتورها)

- میکروارگانیسم‌های بیمارگر آفات و آنتاگونیست‏ های عوامل بیماریزای گیاهی

- جنبه‏ های تلفیقی استفاده از مواد و ترکیبات اخذ شده از موجودات زنده (مانند اسانس‏ های طبیعی گیاهی و غیره) به همراه عوامل کنترل بیولوژیک

- بیواکولوژی، سیستماتیک و حفظ و حمایت از دشمنان طبیعی در محیط طبیعی

- روش‌های تولید انبوه، فرمولاسیون، بکارگیری و یا ارزیابی فراورده‏ های بیولوژیک

تمامی نوشته‌های ارسالی برای چاپ در این نشریه با استفاده از نرم افزار Word 2007 تایپ شوند. صفحۀ مشخصات نوشتار و نویسندگان می ‏بایست در فایل جداگانه تهیه شده و با عنوان"مشخصات نویسندگان" نامگذاری و در سامانه در قسمت مربوطه بارگذاری شود. در این صفحه لازم است اطلاعات مربوط به عنوان فارسی و انگلیسی نوشتار، نام و نام خانوادگی و رتبۀ علمی نویسندگان (به فارسی و انگلیسی)، آدرس کامل نویسندگان (فارسی و انگلیسی)، رایانامۀ تمامی نویسندگان به همراه شماره تلفن ثابت و همراه مسئول مکاتبات نوشتار درج شده باشد. تمام متون (به‌جز تیترها و عناوین اصلی و فرعی) فارسی با قلم بی- زر فونت 12 و متون انگلیسی با قلم Times New Roman فونت 10 نوشته شود. فاصلۀ نوشتار از بالا، پایین، راست و چپ هر صفحه به‌ترتیب 3، 2، 3 و 2 سانتی‌متر تنظیم شود. تیترها و عناوین اصلی و فرعی به صورت سیاه (بولد) با همان قلم و فونت یاد شده تایپ شوند. متن اصلی مقاله که در آن جدول‌ها و شکل‌های مربوطه نیز در محل مورد نظر نویسنده قرار داده شده است، به صورت فایل Word به نشریه ارسال شود. لازم به تاکید است که در متن اصلی مقاله نباید نام نویسندگان درج شود. این فایل هنگام ارسال از طریق سامانه با عنوان "فایل اصلی مقاله" و در محل مخصوص خود قرار داده شود.

 

الف- مقالۀ کامل پژوهشی

1- مقاله‌ها می‏ بایست حاصل تحقیقات اصیل در زمینه‌های ذکر شده بوده و در گذشته در نشریۀ دیگری چاپ نشده و یا هم‌زمان به نشریات دیگری ارسال نشده باشد. بدین منظور نویسندگان باید تعهدنامۀ مربوطه را هنگام ثبت نامه در سامانه تکمیل و بارگذاری نمایند.

2- مقاله باید دارای متن کامل فارسی و چکیدۀ انگلیسی یا متن کامل انگلیسی و چکیدۀ فارسی باشد. رعایت موارد این راهنما برای هر دو متن فارسی و انگلیسی ضروری است.

3- مشخصات نویسندگان شامل نام و نام خانوادگی، سمت علمی، آدرس دقیق محل کار، تلفن و ایمیل فعال آنها به دو زبان فارسی و انگلیسی در صفحه‌ای جداگانه با عنوان"مشخصات نویسندگان" تایپ و نامگذاری شده و در سامانه در قسمت تعیین شده بارگذاری شود. متن اصلی مقاله باید بدون اسم نگارندگان و با نام "فایل اصلی مقاله" نامگذاری و در سامانه بارگذاری شود. متن اصلی مقاله حاوی شکل‌ها و جدول‌ها بوده (و در محل اصلی خود قرار گرفته) در قطع A4، با فاصله خطوط single تایپ و تمام صفحات مقاله پشت سر هم شماره گذاری شوند.

4- محتوای جدول‌های ارسالی به طور کامل به زبان انگلیسی تهیه و فقط از خطوط افقی استفاده شود. عناوین تمامی شکل‌ها و جدول‌ها بایستی به دو زبان فارسی و انگلیسی نوشته شود. عناوین شکل‌ها در زیر آن‌ها و عناوین جدول‌ها در بالای آن‌ها تایپ شود. عناوین جدول‌ها و شکل‌ها باید گویا و کامل بوده به نحوی تهیه شوند که نیاز به مراجعه به متن نوشتار نباشد. اختصارات و علایم مورد استفاده در جدول‌ها بایستی با زیرنویس مشخص شوند. شکل‌های ترسیمی با زمینۀ سفید و شماره گذاری شده و دارای مقیاس اندازه (درصورت لزوم) و با وضوح حداقل300 dpi و به صورت فایل jpg عکس‌ها نیز مرتب شده مانند ترسیم‌ها دارای مقیاس اندازه (صورت لزوم) و با وضوح حداقل300 dpi و به صورت فایل jpg ارسال شوند. بدیهی است عکس‌ها و ترسیم‌ها می‌بایستی با کیفیت مناسب و اصل باشند. جدول‌ها با زمینۀ سفید و در آن‌ها از رنگ‌ها و الگوهایی استفاده شود که در چاپ سیاه و سفید قابل تفکیک باشد. استفاده از جدول وقتی مجاز است که درج اطلاعات به دست آمده (نتیجه) در متن به راحتی میسر نباشد.

5- چکیدۀ نوشتار شامل مطالب مهم یافته‌های تحقیق باشد و از 250 واژۀ فارسی و 200 کلمۀ انگلیسی تجاوز نکند. ضروری است نگارنده (نگارندگان) در پایان چکیدۀ فارسی و انگلیسی، حداقل پنج واژۀ کلیدی (Keywords) را به دو زبان درج نمایند و توصیه می‌شود از واژه‌هایی استفاده شود که در عنوان و چکیده نیامده باشد.

6- متن نوشتار به ترتیب دارای عنوان‌های چکیدۀ فارسی، واژه‌های کلیدی، مقدمه (شامل بررسی منابع)، مواد و روش‌های پژوهش، نتایج، بحث و پیشنهادات، منابع مورد استفاده، چکیدۀ انگلیسی و واژه‌های کلیدی به زبان انگلیسی خواهد بود.

7- در تمام مقاله‌ها سپاس‌گزاری الزامی و بعد از بحث و قبل از منابع انجام می‌شود. قبل از قسمت منابع، نویسندگان می‌توانند در بخش سپاس‌گزاری، از همکاری و تأمین امکانات پژوهش توسط سایر افراد و سازمان‌ها قدردانی نمایند.

8- اسامی علمی (نام جنس و گونه) با حروف ایتالیک نوشته و اسامی علمی در عنوان و چکیده بدون درج نام نامگذار، ولی در متن مقاله، آنجا که برای اولین بار ذکر می‌شود، با نام نام‌گذار نوشته شود. نام علمی در صورت تکرار بدون نام نام‌گذار و نام جنس با حرف اول آن (حروف بزرگ) و با نقطه نوشته شود. نام نام‌گذار طبق قواعد مربوط به طور استاندارد طبق قانون بین المللی نامگذاری جانوری و برای گیاهان مطابق (ipni.org) نوشته شود.

9- برای بیان اوزان و مقادیر از سیستم متریک استفاده شود. در صورتی که این واحدها در آغاز جمله بیایند، با حروف نوشته شوند.

10- نحوۀ استناد به منابع مورد استفاده در متن:

در مورد منابع فارسی برای بار اول نام نگارنده (گان) با حروف فارسی و تاریخ فارسی درج شود. اما در انتهای جملۀ مورد نظر همان منبع به انگلیسی ذکر شود. مثال: "رجبی، 1387 معتقد است" و یا "رجبی (1387) معتقد است".

برای منابع غیرفارسی لازم است منابع علمی مورد استفاده به صورت انگلیسی با درج نام نویسنده و تاریخ در داخل پرانتز مثل Pimentel (2005) یا (Pimentel, 2005) ارجاع شود.

توضیح: چنانچه منبعی که در متن نوشتار به آن‌ها اشاره می شود دو نفر نگارنده داشته باشد، اسامی نگارندگان با علامت & از هم جدا شده و در صورتی که بیش از دو نگارنده داشته باشند فقط نام نگارنده اول با ذکر عبارت "و همکاران" (در منابع غیر فارسی با فونت ایتالیک به صورت ",.et al" ) درج شود.

11- نحوۀ ارائۀ منابع علمی مورد استفاده در قسمت منابع:

بخش منابع علمی مورد استفاده با حروف انگلیسی و با عنوان References تهیه شود. در این قسمت می‌بایست فقط عناوین کتاب‌ها و مقاله‌هایی که در متن مقاله به آن‌ها اشاره شده است به ترتیب حروف الفبا تنظیم شود.

لازم است در این قسمت اسامی تمام نگارندگان منبع مورد استناد ذکر شود. بدین منظور در مورد تمامی منابع مورد استناد حرف اول نام نگارنده(گان) با حروف بزرگ نوشته خواهد شد. در صورتی که یک منبع بیش از یک نگارنده داشته باشد، نگارنده آخر با علامت & و سایر نگارندگان با علامت کاما از هم جدا خواهند شد. لازم است منابع مورد استفاده طبق نمونه‌های زیر در قسمت منابع ارائه شوند:

 

مقاله‌های کامل:

Ranjbar Aghdam, H., Fathipour, Y., Radjabi, G. & Rezapanah, M. 2009. Temperature–dependent development and thermal thresholds of codling moth (Lepidoptera: Tortricidae) in Iran. Environmental Entomology, 38: 885-895.

کتاب تالیف شده:

Carey, J.R. 1993. Applied Demography for Biologists, with Special Emphasis on Insects. Oxford University Press, New York.

کتابی که بخشی از آن مورد استفاده قرار گرفته شده:

Huffaker, C., Berryman, A. & Turchin, P. 1999. Dynamics and regulation of insect populations. pp. 269-305. In: Huffaker, C.B. & Gutierrez A.P. (eds.), Ecological Entomology. 2nd ed. Wiley, New York.

مقاله‌های کامل یا خلاصه مقاله همایش‌ها و کنگره‌ها:

نحوۀ ارائه این نوع نوشتارها نیز مانند مقالۀ کامل بوده و علاوه برآن باید نام همایش، تاریخ (روزها)، محل برگزاری (شهر، کشور) و شمارۀ صفحه (صفحات) مقاله ذکر شود:

MirKhalilzade Ershad, S.R., Farhoudi, F. & Allahyari, H. 2011. Optimizing methods of ladybirds mass rearing in laboratory condition. Proceeding of the biological control development congress in Iran, 27-28 July, Tehran, Iran, 196-176.

داده‌های شخصی، تارنما (وب سایت‌ها)، بانک‌های اطلاعاتی:

به داده‌های شخصی فقط در متن مقاله می‌توان اشاره کرد. به تارنماها (وب سایت‌ها) و بانک‌‌های اطلاعاتی برخط (آنلاین) در داخل متن ارجاع داده شود.

استناد به منابع غیرانگلیسی:

برای ارجاع به منابعی که به زبان‌های غیر انگلیسی چاپ شده‌اند، لازم است اطلاعات مربوط به آن از برگردان همان منبع به زبان انگلیسی استفاده شود و بعد از قید شمارۀ صفحات، زبان اصلی آن مانند فارسی یا روسی در پرانتز قید شود. مثال:  (In Russian) یا (In Persian with English summary).

 

ب- مقاله علمی - ترویجی

مقاله­ ای بر اساس زمینه تخصصی، سابقه پژوهشی و مطالعاتی نویسنده(گان) است که به شرح یافته‌های نوین علمی همراه با پیشنهاد(های) کاربردی به شیوه‌ای آموزشی- تحلیلی، می­پردازد. این گونه مقاله‌ها به زبان ساده تر و قابل فهم برای همگان نگارش شده و ضمن مصور بودن از ارائه گرافها و نمودارهای پیچیده خودداری می‌شود. در این نوع مقالات بعد از نتایج و بحث، به توصیه‌های ترویجی پرداخته می‌شود. فرمت و اندازه قلم فارسی و انگلیسی در عنوان، چکیده، مقدمه، نتایج، جداول و شکل‌ها، نحوۀ استناد به منابع و سایر موارد در این گونه نوشتارها نیز طبق فرمت مقاله‌های کامل می باشد که در قسمت راهنمای نگارش مقالات آمده است.

 

پ- مقالۀ کوتاه علمی

مقاله‌ای که از نظر کیفی یا کمی دارای شرایط یک مقاله کامل نباشد، به صورت مقالۀ کوتاه (Short article) پذیرفته می‌شود. تعداد صفحات این مقاله‌ها در نوع چاپی حداکثر پنج صفحه بوده و چهارچوب آن بدون دارا بودن عنوان‌های فرعی و فقط با عناوین اصلی "چکیده"، "مقدمه"، "مواد و روش‌های پژوهش" و" نتایج و بحث" خواهد بود. نحوۀ استناد به منابع در این گونه نوشتارها نیز مانند مقاله‌های کامل خواهد بود.

 

ت- گزارش کوتاه علمی

قسمتی از هر شمارۀ نشریه به گزارش‌های کوتاه علمی (Short reports) اختصاص دارد که حداکثر در دو صفحۀ چاپی شامل عنوان، مشخصات نگارندگان، همانند مقاله‌های کامل و سپس متن اصلی، شکل‌ها، جدول‌ها، چکیدۀ انگلیسی و منابع علمی مورد استفاده خواهد بود.

 

 ث- تک‌نگاشت (منوگراف)

نوشته‌هایی که به‌صورت تک‌نگاشت در زمینۀ موضوع واحدی تهیه شده باشند، برای چاپ در نشریۀ مهار زیستی در گیاه‌پزشکی پذیرفته می‌شوند. در تهیه و آماده سازی این گونه نوشتارها نیز رعایت اصول کلی ذکر شده در مورد مقاله‌های کامل پژوهشی ضروری است. تک‌نگاشت از نویسندگانی پذیرفته خواهد شد که موضوع در حوزۀ تخصصی آن‌ها بوده و به صورت تحلیلی و جامع تهیه و ارائه شده باشند.

 

تعارض منافع نگارندگان: لازم است نگارندگان هرگونه تعارض بالقوه منافع را (اعم از حرفه ای یا مالی) در رابطه با مقاله هم در متن اصلی و هم در نامه ضمیمه مقاله اعلام کرده و فرم تعارض منافع را همراه با مقاله بارگذاری نمایند. در غیر این صورت، مدیریت نشریه هرگونه مسئولیتی را در قبال تعرضات ایجاد شده از خود سلب می نماید.

برای دریافت فرم تعارض منافع اینجا را کلیک کنید.