نویسنده = حسین میرزایی نجفقلی
بررسی اثر برخی از اسانس‌های گیاهی روی رشد و تولید بیوفیلم باکتری‌هایPectobacterium carotovorum و Pectobacterium atrosepticum

دوره 9، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 135-151

میلاد آئینی؛ حسین میرزایی نجفقلی؛ فاطمه دریکوند؛ میترا خادمی؛ ندا روحانی


بررسی عملکرد ارقام مختلف گوجه‌فرنگی نسبت به بیماری پژمردگی باکتریایی (Ralstonia solanacearum) و کنترل زیستی این بیماری

دوره 2، شماره 2، اسفند 1393، صفحه 47-57

حسین میرزایی نجفقلی؛ سوما نریمالی؛ میلاد آیینی؛ سید محسن تقوی؛ سعید طریقی؛ محمد جواهری