نویسنده = فاطمه دریکوند
بررسی اثر برخی از اسانس‌های گیاهی روی رشد و تولید بیوفیلم باکتری‌هایPectobacterium carotovorum و Pectobacterium atrosepticum

دوره 9، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 135-151

میلاد آئینی؛ حسین میرزایی نجفقلی؛ فاطمه دریکوند؛ میترا خادمی؛ ندا روحانی