کلیدواژه‌ها = Arma custos
تعداد مقالات: 1
1. بررسی برخی ویژگی های زیستی سن شکارگر Arma custos در پرورش آزمایشگاهی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 81-90

جعفر محقق نیشابوری