گزارش زنبور Anagyrus novickyi (Hym.: Encyrtidae)، پارازیتویید شپشک آردآلود توت، Pseudococcus comstocki از ایران

نوع مقاله: مقاله کوتاه

نویسندگان

1 گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده‌ی کشاورزی، دانشگاه ارومیه

2 بخش تحقیقات گیاه‌پزشکی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان‌شرقی، تبریز

چکیده

به‌‌منظور مطالعه‌ی دشمنان طبیعی شپشک آردآلود توت Pseudococcus comstocki (Kuwana) (Hem.: Pseudococcidae)، نمونه‌برداری‌هایی در شهرستان تبریز (استان آذربایجان شرقی) انجام گرفت. در این تحقیق یک گونه زنبور پارازیتویید از خانواده‌ی Encyrtidae جمع‌آوری و تحت عنوان Anagyrus novickyi (Hoffer)  شناسایی گردید. این گونه برای نخستین‌بار از ایران گزارش می‌شود.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


Ben-Dov, Y., Miller, D.R. & Gibson, G.A.P. 2011. ScaleNet: A database of the scale insects of the world. [online] URL:  http://www.sel.barc.usda.gov/scalenet/scalenet. htm (Accessed January 24, 2012).

Guerrieri, E. & Pellizzari, G. 2009. Parasitoids of Pseudococcus comstocki in Italy, Clausenia purpurea and Chrysoplatycerus splendens: First records from Europe. Bulletin of Insectology,62(2):179-182.

Lotfalizadeh, H. 2010. Some new data and corrections on Iranian encyrtid wasps (Hymenoptera: Chalcidoidea, Encyrtidae) fauna.Biharean Biologist, 4(2): 173-178.

Meyerdirk, D.E. & Newell, I.M. 1979. Importation, colonization and establishment of natural enemies on the Comstock mealybug in California. Journal of Economic Entomology, 72 (1):70-73.

Noyes, J.S. 2014. Universal Chalcidoidea Database. World Wide Web electronic publication. Available online at http://www.nhm.ac.uk/entomology/chalcidoids/index.html (accessed 1 May, 2014).

Noyes, J.S. & Hayat, M. 1994. Oriental mealybug parasitoids of the Anagyrini (Hymenoptera: Encyrtidae) CAB International, Oxon, UK.

Romanchenko, A.A. & Bel'skaya, N.M. 1981. The Comstock mealybug in the Odessa Region. Zashchita Rastenii, 4: 1-41. (in Russian).

Springate, N.D. & Noyes, J.S. 1990. A review of British species of Anagyrus Howard (Hymenoptera: Encyrtidae) with new records and descriptions of other Chalcidoidea. Entomologists Gazette,41: 213-230.