اثر چند ترکیب گیاهی در مهارآلودگی‌های قارچی و باکتریایی در محیط کشت‌های ریزازدیادی گیاهان

نوع مقاله: مقاله کوتاه

نویسندگان

1 دانشجوی سابق کارشناسی ارشد گروه علوم باغبانی، دانشگاه محقق اردبیلی

2 عضو هیات علمی گروه علوم باغبانی دانشگاه محقق اردبیلی

3 عضو هیات علمی گروه گیاهپزشکی دانشگاه محقق اردبیلی

BCPP-1503-22 (R5)

چکیده

در کشت درون­شیشه­ای گیاهان پیازی، وجود آلودگی­های قارچی و باکتریایی از مشکلات اساسی می­باشند که می­توانند کارایی این نوع روش­های تکثیری را تحت تأثیر قرار دهند. به‌منظور بررسی تاثیر غلظت­های مختلف ترکیبات گیاهی در رفع این قبیل آلودگی­ها از محیط‌کشت گیاه پیازی لاله واژگون، سه آزمایش به‌طور جداگانه در قالب طرح کاملا تصادفی در پنج تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل غلظت­های مختلف اس- کاروون، تیمول و کارواکرول بود. بین تیمارها از لحاظ بازدارندگی از آلودگی­های قارچی و باکتریایی، اختلاف معنی­داری در سطح احتمال پنج درصد وجود داشت، به­طوری­که غلظت  ppm100 کارواکرول و  ppm150 تیمول بازدارندگی کامل از رشد قارچ Alternaria sp. را نشان داد. همچنین رشد باکتری Pectobacteriumcarotovorum subsp. carotovorumبا چگالی نوری  2/0-1/0 در غلظت  ppm200 کارواکرول و تیمول و نیز در چگالی نوری 2 با غلظت  ppm300 تیمول و  ppm400 کارواکرول به‌طور کامل متوقف شد. بنابراین به­نظر می­رسد که استفاده از ترکیبات گیاهی تیمول و کارواکرول می­تواند در کنترل آلودگی‌های قارچی و باکتریایی محیط کشت ریزازدیادی گیاهان پیازی از جمله لاله واژگون مفید واقع شود.

 

کلیدواژه‌ها


Abbaszadeh, S., Sharifzadeh, A., Shokri, H., Khosravi, A.R., & Abbaszadeh, A. 2014. Antifungal efficacy of thymol, carvacrol, eugenol and menthol as alternative agents to control the growth of food-relevant fungi. Journal de Mycologie Médicale/Journal of Medical Mycology, 24(2): 51-56.

Barnett, H.L. & Hunter, B.B, 1998. Illustrated Genera of Imperfect Fungi, 4th Edition. APS Press, St. Paul Minnesota, USA. 218 pp.

Castillo, S., Pérez-Alfonso, C.O., Martínez-Romero, D., Guillén, F., Serrano, M. & Valero, D. 2014. The essential oils thymol and carvacrol applied in the packing lines avoid lemon spoilage and maintain quality during storage. Food Control, 35(1): 132-136.

Dorman, H.J.D. & Dean, S.G. 2000. Antimicrobial agents form plants: Antimicrobial activity of plant volatile oils. Journal of Applied Microbiology. 88: 308- 316.

Elansary, H.O., Salem, M.Z., Ashmawy, N.A., &Yacout, M.M. 2012. Chemical composition, antibacterial and antioxidant activities of leaves essential oils from Syzygium cumini L., Cupressus sempervirens L. and Lantana camara L. from Egypt. Journal of Agricultural Science, 4(10), p144.

Karami-Osboo, R., Khodaverdi, M. & Aliakbari, F. 2010. Antibacterial effect of effective compounds of Satureja hortensis and Thymus vulgaris essential oils against Erwinia amylovora. Journal of Agricultural Science and Technology. 12: 35-45.

Mehrsorosh, H., Gavanji, S., Larki, B., Mohammadi, M. D., Karbasiun, A., Bakhtari, A., & Mojiri, A. 2014. Essential oil composition and antimicrobial screening of some Iranian herbal plants on Pectobacterium carotovorum. Global NEST J, 16, 240-250.

Momol, M.T., Mitchell, D.J., Rayside. P.A, Olson, S.M. & Momol, E.A. 2000. Plant essential oils as potential bio-fumigants for the management of soilborne pathogens of tomato. (Abstr.) Phytopathology. 90: S127.

Neri, F., Mari, M. & Brigati, S. 2006. Control of Penicillium expansum by plant volatile compounds. Plant Pathology. 55: 100- 105.

Odutayo, O.I., Amusa, N.A., Okutade, O.O. & Ogunsanwo, Y.R. 2007. Sources of microbial contamination in tissue culture laboratories in southwestern Nigeria. African Journal of Agricultural Research. 2: 067-072.

Pandey, D.K., Tripathi, N.N., Tripathi, R.D. & Dixit, S.N. 1982. Fungitoxic and phytotoxic properties of essential oil of Hyptis sauveolens. Z. Plfkrankh. Pfschutz. 89: 344-349.

Perina, F.J., Amaral, D.C., Fernandes, R.S., Labory, C.R., Teixeira, G.A., & Alves, E. 2014. Thymus vulgaris essential oil and thymol against Alternaria alternata (Fr.) Keissler: effects on growth, viability, early infection and cellular mode of action. Pest management science.