خاصیت ضد میکروبی باکتری‌های لاکتوباسیلوس ریزوسفر گیاه Helianthemum ledifolium و خاک اطراف دنبلان بیابانی، Terfezia claveryi در استان گلستان (مقاله کوتاه علمی)

نوع مقاله: مقاله کوتاه

نویسندگان

1 گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده تولید گیاهی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

2 گروه میکروبیولوژی و فناوری، دانشکده مهندسی صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

3 مؤسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

چکیده

استفاده گسترده از مواد شیمیایی و آفت­کش­ها همواره منجر به ایجاد خطراتی در سلامتی انسان، جانوران، وقوع تغییرات اکولوژیکی و عدم تعادل در پایداری محیط زیست شده است. در این مطالعه با نمونه­برداری از ناحیه ریزوسفر گیاه Helianthemum ledifolium و خاک اطراف دنبلان­های بیابانی از مناطق بیابانی استان گلستان، هفت سویه لاکتوباسیلوس گرم مثبت و کاتالاز منفی روی محیط کشت­های PDA، NA و MRS جداسازی و شناسایی شدند. آزمایش­های بیوشیمیایی نشان داد که دامنه رشد برخی از سویه­ها در اسیدیته 3 تا 8 قرارگرفت و توانایی رشد در دمای حداقل 15 و حداکثر 45 درجه سلسیوس داشته و قادر به تخمیر قندهای مورد آزمون بودند. با استفاده از توالی ژن 16S rDNA، سویه­های R11، R12، R21، R22، R31، S11 و S12 گونه Lactobacillus plantarum تشخیص داده شدند. بالاترین میزان بازدارندگی در روش نشت در آگار با قطر هاله 11 میلی­متر در کنترل عامل بیمارگر گیاهی Pseudomonas syringae و باکتری Staphylococcus aureus توسط سویه‌های R31 و S11 به‌ترتیب مربوط به سویه­های اطراف ریشه گیاه همزیست H. ledifolium و خاک اطراف دنبلان انجام شد. در فعالیت ضد قارچی حداکثر نرخ مهار رشد برای قارچ­های Penicillium expansum و Fusarium solani به‌ترتیب 37/69 و 99/66 درصد بود. کاهش تشکیل اسپور پنیسیلیوم در مقایسه با شاهد مشاهده گردید. نتایج آماری براساس نرم­افزار SAS و طرح کاملاً تصادفی نشان داد که باکتری­های اسید لاکتیک با منشا گیاهی و خاک توانایی ممانعت از رشد قارچ و باکتری­های بیماری­زا را با طیف بالا دارند و می­توان از آن‌ها به عنوان باکتری­های بیوکنترل در آلودگی­های پس از برداشت محصولات کشاورزی استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


Aazami, N., Salehi Jouzani, G., Khodaei, Z., Meimandipour, A., Safari, M. and Goudarzvand, M. 2014. Characterization of some potentially probiotic Lactobacillus strains isolated from Iranian native chickens. Journal Genetic Apply Microbiology, 60, 215–221.

Ahmadzade, M. 2014. Biological control and probiotic bacteria. Tehran University Press, 341 pp, Tehran.

Baffoni, L., Gaggia, F., Dalanaj, N., Podi, A., Nipoti, P., Pisi, A., Biavati., B. and Di Gioia, D. 2015. Microbial inoculants for the biocontrol of Fusarium spp. In durum wheat. Biology Medical Central, Microbiology, 15: 242–252.

Cai, Y., Benno, Y., Ogawa, M., Ohmomo, S., Kumai, S. and Nakase, T. 1998. Influence of Lactobacillus spp. from an inoculant and of Weissella and Leuconostoc spp. from forage crops on silage fermentation. Applied Environmental Microbiology, 64: 2982–2987.

Collado, M.C., Delgado, S., Maldonado, A. and Rodriguez, J.M. 2009. Assessment of the bacteria diversity of breast milk of healthy women by quantitative real time PCR. Letters in Applied Microbiology, 48:
523–28.

Darsanaki, R.K., Rokhi, M.L., Aliabadi, M.A. and Issazadeh, K. 2012. Antimicrobial activities of Lactobacillus strains isolated from fresh vegetables. Middle-East Journal of Scientic Research, 11: 1216–1219.

Fhoula, I., Najjari, A., Turki, Y., Jaballah, S., Boudabous, A. and Ouzari, H. 2013. Diversity and antimicrobial properties of lactic acid bacteria isolated from rhizosphere of Olive trees and desert truffles of Tunisia. Biomed Research International, 13: 1–14.

Jamali, S. and Banihashemi, Z. 2012. Host and distribution of desert truffles in Iran, based on morphological and molecular criteria. Journal of Agricultural Science and Technology, 14: 1379–1396.

Kiely, P.D., Haynes, J.M. and Higgins, C.H. 2006. Exploiting new systems-based strategies to elucidate plant-bacterial interactions in the rhizosphere. Microbial Ecology, 51: 257–266.

Lutz, M.P., Michel, V., Martinez, C. and Camps, C. 2012. Lactic acid bacteria as biocontrol agents of soil-borne pathogens. Biological Control of Fungal and Bacterial Plant Pathogens, 78, 285- 288.

Ni, K., Wang, Y., Li, D., Cai, Y. and Pang, H. 2015. Characterization, identification and application of lactic acid bacteria isolated from forage paddy rice silage. Plos One, 10: 1–14.

Nisha, G., Rishi, P. and Shukla, G. 2013. Lactobacillus rhamnosus GC antagonizes giardia intestinalis induced oxidative stress and intestinal disaccharidases. An experimental study. World Journal of Microbiology and Biotechnology, 29: 1049–1057.

Phoboo, S., Sarkar, D., Bhowmik, P., Kumar, P. and Shetty, K. 2016. Improving salinity resilience in Swertia chirayita clonal line with Lactobacillus plantarum. Canadian Journal of Plant Science, 96: 117–127.

Trias, R., Banears, L., Montesinos, E., and Badosa, E. 2008. Lactic acid bacteria from fresh fruit and vegetables as biocontrol agents of phytopathogenic bacteria and fungi. International Microbiology, 11: 231–236.

Wilson, K. 1987. Preparation of genomic DNA from bacteria. In Current Protocols in Molecular Biology, 2: 1–5.