اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر شهرام نعیمی

کنترل بیولوژیک بیمارگرهای گیاهی دانشیار موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور

shnaeimiyahoo.com
09111277742
0000-0001-7508-3056

h-index: 9  

سردبیر

دکتر حسن عسکری

کنترل بیولوژیک آفات استاد پژوهش موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور

askaryiripp.ir
09121058389

h-index: 12  

اعضای هیات تحریریه

دکتر رسول مرزبان

کنترل بیولوژیک آفات کشاورزی دانشیار پژوهش موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور

ramarzbanyahoo.com
0000-0001-5091-006X

h-index: 11  

دکتر عزیز خرازی پاکدل

استاد دانشگاه تهران

pakdelut.ac.ir

دکتر حبیب عباسی پور شوشتری

حشره شناسی کشاورزی استاد دانشگاه شاهد، تهران

habbasipouryahoo.com

h-index: 17  

دکتر علی اصغر طالبی

حشره شناسی کشاورزی دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

talebiamodares.ac.ir

h-index: 33  

دکتر زهرا تنها معافی

نماتد شناسی استاد موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور

zahramaafigmail.com

h-index: 17  

دکتر احمد عاشوری

حشره شناسی کشاورزی استاد دانشگاه تهران

ashouriut.ac.ir
0000-0002-5508-4964

h-index: 20  

دکتر اصغر حیدری

بیماری شناسی گیاهی استاد موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور

heydari1384yahoo.com

h-index: 24  

دکتر جهانشیر امینی

بیماری شناسی گیاهی دانشیار-دانشگاه کردستان

aminijahan51yahoo.com

h-index: 14  

دوستمراد ظفری

بیماری شناسی گیاهی استاد دانشگاه بوعلی سینا همدان

zafari_dbasu.ac.ir

h-index: 15  

دکتر کیوان بهبودی

کنترل بیولوژیک بیماری‌های گیاهی دانشیار دانشگاه تهران

behbodiut.ac.ir

h-index: `12  

مدیر داخلی

دکتر آرزو یوسفی

موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور

jbcpp1390gmail.com

صفحه آرا

دکتر آرزو یوسفی

موسسه تحقیقات گیاهپزشکی

a.yousefi7000yahoo.com

مدیر اجرایی

دکتر هانا حاجی اللهوردی پور

حشره شناسی کنترل بیولوژیک هیات علمی-استادیار پژوهش/موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور-سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی

hana_agriyahoo.com
02122403012
0000-0002-8439-6158

h-index: 2