نویسنده = غلامحسین حسن شاهی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی نوسانات فصلی درصد پارازیتیسم پارازیتوئیدهای شب‌پره‌‌ی پشت الماسی، Plutella xylostella (Lep.: Plutellidae)در مزارع کلم گل جنوب تهران

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 17-29

غلامحسین حسن شاهی؛ علیرضا عسکریان زاده؛ حبیب عباسی پور؛ جابر کریمی


2. اولین گزارش جنس و گونه‌ی زنبور Syrphophilus bizonarius از ایران

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 111-113

غلامحسین حسن شاهی؛ حبیب عباسی پور؛ ریجیو جاسیلا؛ فاطمه جهان؛ زهرا دوستی


3. اولین گزارش زنبور (Dolichomitus kriechbaumeri (Hymenoptera: Ichneumonidae پارازیتویید لارو سوسک شاخک‌بلند Cerambyx dux در ایران

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 103-105

حبیب عباسی پور؛ غلامحسین حسن شاهی؛ ریجیو جوسیلا