نویسنده = زهرا دوستی
تعداد مقالات: 3
1. نوسانات و میزان پارازیتیسم مگس گلرنگ، Acanthiophilus helianthi روی ارقام مختلف گلرنگ در جنوب تهران

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 69-74

زهرا دوستی؛ حبیب عباسی پور؛ علیرضا عسکریان زاده


2. گزارش میزبانی زنبور Hyposoter clausus (Ichneumonidae: Campopleginae) پارازیتویید لارو سفیده‌ی کوچک کلم،Pieris rapae از مزارع کلم گل تهران

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 95-97

غلام حسین حسن شاهی؛ حبیب عباسی پور؛ ریجیو جاسیلا؛ فاطمه جهان؛ زهرا دوستی


3. اولین گزارش جنس و گونه‌ی زنبور Syrphophilus bizonarius از ایران

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 111-113

غلامحسین حسن شاهی؛ حبیب عباسی پور؛ ریجیو جاسیلا؛ فاطمه جهان؛ زهرا دوستی