نویسنده = زهرا افتخاری
تعداد مقالات: 1
1. اثر چند ترکیب گیاهی در مهارآلودگی‌های قارچی و باکتریایی در محیط کشت‌های ریزازدیادی گیاهان

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 79-84

زهرا افتخاری؛ اسماعیل چمنی؛ محمود باقری خیرآبادی؛ فروع الدین زرگرزاده؛ مهدی داوری