نویسنده = رضا طلایی حسنلویی
تعداد مقالات: 2
1. میزان شکارگری و ترجیح سن شکارگرNesidiocoris tenuis درتغذیه از تخم بید آرد، Ephestia kuehniella و تخم بید گوجه‏فرنگیTuta absoluta در آزمایشگاه

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 31-43

سید حسن ملکشی؛ رضا طلایی حسنلویی؛ جعفر محقق نیشابوری؛ حسین اللهیاری


2. بررسی تاثیر محیط‌های غذایی طبیعی روی میزان تولید و زنده‏مانی اسپور و بلاستوسپورهای قارچ Metarhizium anisopliae

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 94-104

سیامک روشندل؛ حسن عسکری؛ رضا طلایی حسنلویی؛ حسین اللهیاری