نویسنده = علی اکبر حجت جلالی
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر آنتاگونیستی گونه‌های Fusarium spp. همراه با نماتد ماده و توده‌ی تخم روی Meloidogyne javanica در شرایط آزمایشگاهی

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 73-81

رقیه کارخانه؛ مهیار شیخ الاسلامی؛ علی اکبر حجت جلالی