تأثیر آنتاگونیستی گونه‌های Fusarium spp. همراه با نماتد ماده و توده‌ی تخم روی Meloidogyne javanica در شرایط آزمایشگاهی

نوع مقاله: مقاله علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده‌ی کشاورزی دانشگاه کردستان

2 مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاه

3 گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده‌ی کشاورزی دانشگاه رازی

چکیده

به منظور بررسی تأثیر آنتاگونیستی قارچ‌های همراه نماتد ماده‌ی بالغ و توده‌ی تخم Meloidogyne javanica، آزمایش‌هایی درگلخانه‌های پرورش گوجه‌فرنگی و خیار در استان کرمانشاه طی سال‌های 1389- 1388 انجام شد. در بین قارچ‌های جدا شده 49 جدایه از جنسFusarium وجود داشت که گونه‌های F. chlamydosporum, F. oxysporum, F. proliferatum, F. solani,
 F. tricinctumو F. verticillioides شناسایی شدند. برای دستیابی به جمعیت خالص نماتد، اقدام به تلقیح تک توده تخم نماتد (single egg mass) پای گیاهچه‌ی خیار شد. پس از تکثیر نماتد، آزمایش در شرایط آزمایشگاهی و در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار برای هر تیمار صورت گرفت. پارامترهای مورد ارزیابی در این بررسی شامل، درصد انگلی کردن تخم‌ها، تفریخ تخم و مرگ و میر لاروهای سن دوم (J2) نماتد بود. نتایج حاصل از این بررسی نشان داد که در بین تیمارهای مورد بررسی گونه‌های
F. chlamydosporumF. solani, و  F. oxysporumاز نظر تأثیر در پارازیتسم تخم‌ها، گونه‌ی F. solani در ممانعت از تفریخ تخم و تمام گونه‌های فوزاریوم در ایجاد مرگ و میر لارو سن دوم نماتد تأثیر معنی‌داری داشتند. براساس نتایج به‌دست آمده
F. solani به‌دلیل قابلیت آنتاگونیستی بهتر و فراوانی بیشتر در جداسازی‌ها نسبت به سایر گونه‌ها ارجحیت داشت.

 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


Ahmadi, A.R., Sharifi-tehrani, A., Kheiri, A. & Hejaroude, Gh.A. 1998. Isolation of Paecilomyces spp. and Fusarium solani from Heterodera schachtii and their efficacy in biocontrol of the nematode eggs in vitro. Iranian Journal of Plant Pathology, 34(3,4): 56-59. (In Persian with English summary).

Barooti, S. 1987. A list of plant pathogenic nematodes of Iran up to 1986. Plant Pest and Diseases Research Institute of Iran, 40pp (In Persian).

Booth, C. 1971. The Genus Fusarium. Commonwealth Mycological Institiue, 237 pp.

Brown, R.H. & Kerry, B.R. 1987. Principles and Practices of Nematode Control in Crops. Academic press, NewYork, 447 pp.

Darvishnia, M., Alizadeh, A. & Mohammadi Goltapeh, E. 1998. fusarium species and other fungi associated with crown and root rot of wheat in Lorestan Province. 13th Iran. Plant Protection Congress, Karaj, P. 20.

Dhingra, O.D. & Sinclair, J.B. 1986. Basic Plant pathology Methods. CRS perss, 355 pp.

De Grisse, A.T. 1969. Redescription et modification de quelques techniques utilisées dans l'étude des nematodes phytoparasitaires. Mededelingen van de Rijksfa, Gent, 34: 351-369.

Ershad, D. 2009. Fungi of Iran. Agricultural Research, Education & Extension Organization. 531 pp.

Fatemy, S., Ahmadian-Yazdi, A., Parvizy, R., Ahmadi, A., Pakniat, M., Barooti, M., Askari, M. & Ershad, D. 1999. Fungal parasites of Heterodera schachtii in Iran. Pakistan Journal of Nematology, 17(1): 61-66.

Fatemy, S., Saeidi-Naeini, F. & Alizadeh, A. 2005. In vitro screening of fungi for parasitism against sugar beet cyst nematode  Heterodera schschtii. Nematologia Mediterranea, 33: 185-190.

Gerlach, W. & Nirenberg, H. 1982. The Genus Fusarium a Pictorial Atlas. Paul Parey, Berlin and Hamburg. Kommissionsverlag. 406 pp.

Godoy, G., Rodriguez-Kabana, R. & Morgan-Jones, G. 1983. Fungal parasites of Meloidogyne arenaria eggs in an Alabama soil. Nematropica, 13: 201–213.

Heidarian, A., Karimi Roozbehani, A.R. & Ershad, D. 2000. The fungal diseases of potato in Chahar Mahal Province. 14th Iran. Plant Protection Congress, Isfahan, P. 306.

Hussey, R.S. & Barker, K.R. 1973. A comparison of methods of collecting inocula of Meloidogyne spp. including a new technique. Plant Disease Reporter, 57: 1025-1028.

Ibrahim G.H., Al-Rehiayani, S.M. & Bellal, M.M. 2009. Use of biocontrol fungi, Bacillus thuringiensis and organic soil amendment to control root-knot nematode (Meloidogyne incognita) in tomato and eggplant, Mansoura University Journal of Agricultural Sciences, 34 (11): 10761–10770.

Khezrinejad, N., Ghosta, Y. & Niknam, Gh. 2006. Fungi associated with sugar beet cyst nematode from fields of W. Azarbaijan. Rostaniha, 7(2): 149-161. (In Persian with English summary).

Leslie, J.F. & Summerell, B.A. 2006. The Fusarium Laboratory Manual. Blackwell Publishing Asia, First edition, 388 pp.

Morgan-Jones, G., White, J.F. & Rodrigues-Kabana, R. 1984. Fungal parasites of Meloidogyne incognita in an Alabama soybean field soil. Nematropica, 14: 93-96.

Nelson, P.E., Tousson, T.A. & Marasas, W.F. O. 1983. Fusarium Species, an Illustrated Manual for Identification. The Pennsylvania State University Press, University Park, 193 pp.

Nickle, W.R. 1991. Manual of Agricultural Nematology. Marcel Dekker, New York, 1035 pp.

Rizvi, M.N. & Shameel, M. 2006. In vitro nematicidal activities of sea weed extracts from Karachi coast. Pakistan Journal of Botany, 38(4): 1245-1248.

Roohibakhsh, A. & Ershad, D. 1995. Isolation of six Fusarium species from citrus leaf spots in Western region of Mazandaran Province. 12th Iranian Plant Protection Congress, Rasht, P. 234.

Ruanpanun, P., Tangchitsomkid, N., Hyde, K.D. & Lumyong, S., 2010. Actinomycetes and fungi isolated from plant-parasitic nematode infested soils: screening of the effective biocontrol potential, indole-3-acetic acid and siderophore production. World Journal of Microbiology and Biotechnology, 26: 1569–1578.

Sankaranarayanan, C., Hussaini, S.S., Kumar, P.S. & Rangeswaran, R. 2002. Parasitism of Meloidogyne incognita eggs by Fusarium oxysporum and other fungi. Indian Journal of Nematology, 32 (1): 33-36.

Sharifi, K., Zare, R., Zamanizadeh, H. & Karimi Roozbehani, A.R. 2004. Investigation on the role of Fusarium solani in dry rot of potato tubers. 16th Iranian Plant Protection Congress, Tabriz. P. 208.

Singh, S. & Mathur, N. 2010. In vitro studies of antagonistic fungi against the root-knot nematode, Meloidogyne incognita. Biocontrol Science and Technology, 20(3): 275-282.

Stirling, G.R. & Mankau, R. 1977. Parasitism of Meloidogyne eggs by a new fungal parasite. Journal of Nematology, 10(3): 236-240.

Sun, M.H., Gao, L., Shi, Y.X., Li, B.J. & Lio, X.Z. 2006. Fungi and actinomycetes associated with Meloidogyne spp. eggs and females in China and their biocontrol potential. Journal of Invertebrate Pathology, 93: 22-28.

Zareen, A., Siddiqui, I.A. & Javad Zaki, M. 2000. Fungal parasites of root-knot nematodes. Pakistan Journal of Biological Science, 3(31): 478-480.