کلیدواژه‌ها = زنده‌مانی
تعداد مقالات: 1
1. فرمانتاسیون جامد و ماندگاری Pochonia chlamydosporia var. chlamydosporia و Purpureocillium lilacinum روی بسترهای آلی

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-14

راحله سادات شیرازی؛ صدیقه فاطمی؛ شهرام نعیمی