فرمانتاسیون جامد و ماندگاری Pochonia chlamydosporia var. chlamydosporia و Purpureocillium lilacinum روی بسترهای آلی

نوع مقاله: مقاله علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده علوم کشاورزی و صنایع‌غذایی، واحد علوم‌ و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 مؤسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

چکیده

قارچ‌هایvar. chlamydosporia  Pochonia chlamydosporia و Purpureocillium lilacinumاز عوامل کنترل بیولوژیک مهم نماتدهای گره ریشه و سیست نماتدها هستند. هر دو قارچ اولین بار از نماتد سیست چغندر قند از خراسان جدا سازی شدند و کارآیی امیدوار کننده‌ای روی کنترل نماتدهای Heterodera schachtii،Globodera rostochiensis و Meloidogyne spp. نشان داده‌اند. در این مطالعه میزان اسپورزایی و ماندگاری قارچ ها روی بسترهای جامد طی دو ماه بررسی شد. قارچ‌ها روی بسترهای غلات شامل بذر گندم، بذر جو، سبوس گندم، سبوس برنج و پوسته شلتوک کشت داده شدند و اسپور دهی و پایداری آن‌ها در شرایط دمای اتاق و یخچال ارزیابی شد. بسته به نوع بستر، زمان  نگهداری و دما و نیز میزان اسپوردهی قارچ‌ها متفاوت بود. P. chlamydosporia روی بذرگندم، بذر جو، سبوس گندم و سبوس برنج پس از 30 روز و روی پوسته شلتوک پس از دو ماه اسپوردهی نمود. P. lilacinumهمه بسترها را پس از 30 روز کلونیزه کرد و روی بذر جو و پوسته شلتوک برنج بیشترین اسپورزایی را داشت. ماندگاری P. chlamydosporia و P. lilacinum پس از 60 روز نگهداری در 25 درجه سلسیوس مقداری کاهش نشان داد، ولی در دمای10 درجه سلسیوس تغییر معنی‌داری نیافت. بالاترین جمعیت پوکونیا روی سبوس‌های گندم و برنج به میزان 108 × 5/1 و روی بقیه بسترها 107 × 7 اسپور در هر گرم بستر و برای پورپوریوسیلیوم روی سبوس گندم و جو به ترتیب 108 × 7/2 و 108 × 5/1 اسپور در هر گرم پس از 60 روز بود. کلامیدوسپورها مرحله استراحتی پوکونیا و یکی از رایج ترین منابع تلقیح در خاک هستند. پوکونیا روی جو جمعیتی معادل 105 × 1/1 و روی سبوس برنج و گندم معادل 103 × 5 کلامیدوسپور تولید نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات