تأثیر عصاره‌ی فلفل قرمز و سیر برای کنترل پوره‌ی پسیل معمولی پسته،Agonoscena pistaciae در شرایط صحرایی

نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علم و فرهنگ، شعبه‌ی کاشمر

2 مؤسسه‌ی تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور

3 ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کاشمر

چکیده

پسیل معمولی پسته،Agonoscena pistaciae ، مهمترین آفت باغات پسته‌ است که با تغذیه از شیره‌ی نباتی برگ، جوانه و میوه، خسارت زیادی به محصول پسته وارد می‌آورد و هرساله باغ‌داران برای کنترل این آفت از حشره‌کش‌های مختلفی استفاده می‌کنند. با هدف کاهش مصرف آفت‌کش‌های شیمیایی، اثر حشره‌کشی عصاره‌ی فلفل قرمز (تنداکسیر® EC)، عصاره‌ی سیر (سیرینول® EC) و صابون گیاهی روغن نارگیل (پالیزین® SL) روی پوره‌ی پسیل پسته در کاشمر استان خراسان رضوی، در سال 1391 بررسی شد. به‌همین منظور، سه مرحله محلول پاشی کامل درختان پسته با غلظت 2000 پی‌پی‌ام ترکیبات گیاهی در مقایسه با حشره‌کش استامی‌پراید (250 پی‌پی‌ام)، از اواسط اردیبهشت و با فواصل حدود 4 هفته، انجام شد. براساس نتایج به‌دست آمده، کاربرد ترکییات گیاهی از جمله عصاره‌ی فلفل قرمز در مقایسه با حشره‌کش استامی‌پراید موجب کاهش بیشتر جمعیت پوره‌ی پسیل در مراحل اول، دوم و سوم روی درختان پسته شد. همچنین میانگین درصد تأثیر تیمارهای عصاره‌ی فلفل قرمز، حشره‌کش استامی‌پراید، عصاره‌ی روغنی سیر و صابون روغن نارگیل برای کنترل آفت، در 3 روز بعد از محلول‌پاشی به‌ترتیب، 7/86، 4/85، 3/77 و 2/78 درصد و در 14 روز پس از محلول‌پاشی به‌ترتیب، 4/69، 3/62، 3/59 و 3/49 درصد به‌دست آمد. براین‌اساس، با توجه به تأثیر مطلوب عصاره‌ی فلفل قرمز در کاهش جمعیت پوره‌ها، محلول‌پاشی درختان پسته با حشره‌کش حاوی عصاره‌ی فلفل قرمز (تنداکسیر®)، با غلظت 2000 پی‌پی‌ام، برای کنترل خسارت پسیل معمولی پسته می‌تواند توصیه شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


Abedi, A., Olyaei-Torshiz, A. & Krugdeh, A. 2012. Comparative toxicity of common insecticides and Melia azedarac (Meliaceae., Sapindales) herbal extract on the common pistachio psyllae Agonoscena pistaciae Burckhardt and Lauterer (Hemi., Psyllidae) in laboratorial conditions. Proceedings of the 20th Iranian Plant Protection Congress, 25–28 August, Shiraz, 383.
Afshari, M. R. 1999. Investigation on the effects of Pride insecticide on the pistachio psylla and its side effects on parasitoid wasps in pistachio gardens. The final report of Iranian Research Institute of Plant Protection. 13 pp. (In Persian with English summary).
Afshari, M. R. 2000. Investigation on the effects of Mospilan insecticide on the pistachio psylla and its side effects on psyllaephagus wasps as the beneficial insect. The final report of Iranian Research Institute of Plant Protection. 26 pp. (In Persian with English summary).
Ahmadi, M., Amiri-Beheshti, B. & Hoseini, S. Z. 2012. Evaluating the effect of some botanical insecticides on the citrus mealy bug Planococcus citri (Roisso). African Journal of Biotechnology. 11: 11620-11624.
Amiri-Beheshti, B. 2008. Effiacacy of Bucillus thringiensis, mineral oil, insecticidal emulsion and insecticidal gel against phyllocnistis citrella Stainton (Lepidoptera: Gracillariidae). Plant Protection Science. 44: 68-73.
Amiri-Beheshti, B. 2009. Toxitiy evaluation of Tracer, Palizin, Sirinol, Runner and Tondexir with and without mineral oils on phyllocnistis citrella Stainaton. African Journal of Biotechnology. 8: 3382-3386.
Baniameri, V. 2008. Study of the efficacy of different concentrations of insecticidal soap, in comparison oxydemeton-methyl to control Aphis gossypii in greenhouse cucumber. IOBC/wprs Bulletin. 32:  13-16.
Basirat, M. 2002. The effect of an insecticide (Actara, WG 25%) on the common pistachio psyllid and its side-effect on Psyllaephagus pistaciae and Oenopia conglobata. The final report of Iranian Pistachio Research Institute. 26 pp. (In Persian with English summary).
Basirat, M. 2003. The effect of some insecticides on pistachio psyllid and side effect on two species of its natural enemies. The final report of Iranian Pistachio Research Institute. 29 pp. (In Persian with English summary).
Farazmand, H. 2012. Efficacy of commercial herbal pesticides on sucking pests of pomegranate. The final report of the Iranian Research Institute of Plant Protection. 41 pp. (In Persian with English summary).
Farazmand, H., Golmohammadi, G.R. & Moshiri, A. 2012. The efficacy of organic pesticides for control of pomegranate aphid, Aphis punicae Passerini (Hem.: Aphididae). Proceedings of the 1st Ardebil Organic National Congress, 17–18 October, Ardebil. 408-411. (In Persian with English summary).
Hassani, M.R., Nouri-Ganbalani, G., Izadi, H., Shojai, M., Basirat, M. 2009. Economic injury level of the psyllid, Agonoscena pistaciae, on pistachio, Pistacia vera cv. Ohadi. The Journal of Insect Science. 9: doi: 10.1673/031.009.4001.
Henderson, C.F. and E. W. Tilton, 1955.  Tests with acaricides against the brow wheat mite, Journal of Economic Entomology. 48:157-161.
Homayonfar, F. & Zohdi, H. 2012. The used of extract of Azadirachta indica in control Aganoscena pistaciae at laboratory conditions. Proceedings of the 20th Iranian Plant Protection Congress, 25–28 August, Shiraz, 366.
Kabiri, M & Amiri-Beheshti. 2012. Toxicty of Palizin, Mospilan and Consult on Agonoscena pisticae Burckarat and Lanuter (Hemiptera: Psyllidae), Oenopia conglobate L. (Coleopteran: Coccinellidae) and Psyllaephaus pistaciae Frriiere (Hym.: Encyrtidae), Academic journal of Entomology. 5: 99-107
Kabiri, M. Amiri- Beheshti, B & Basirat, M. 2012. A comparison of toxicity of the botanaical insecticide, Sirinol and two chemical insectides, Mospilan and Consult, in two natural enemies of the pistachio pssyllid, coccinellid predator (Oenopia conglobate) and parasitic wasp (Psyllaephaus pistaciae). African Journal of Biotechnology. 11: 13888-13895.
Kazem, M. G.T. & El-Shereif, S.A.E.H.N. 2010. Toxic Effect of Capsicum and Garlic Xylene Extracts in Toxicity of Boiled Linseed Oil Formulations against Some Piercing Sucking Cotton Pests. American-Eurasian Journal of Agricultural & Environmental Science. 8: 390-396.                               
Mehrnejad, M. R. 1993. The effect of some insecticides on pistachio psyllid and side effect on Psyllaphagus parasitoid wasp. The final report of Iranian Pistachio Research Institute. 10 pp. (In Persian with English summary).
Mehrnejad, M. R. 2002. Bionomics of the common pistachio psylla, Agonoscena pistaciae, in Iran. ISHS Acta Horticulturae, III International Symposium on Pistachios and Almonds. 591: 535-539.
Mehrnejad, M. R. 2010. Development of an economic injury level (EIL) for common pistachio psylla on three commercial cultivars. The final report of Iranian Pistachio Research Institute. 21 pp. (In Persian with English summary).
Panahi, B., Esmaeilpour, A., Farbod, F., Moazzenpour-Kermani, M. & Farivar-Mahin, H. 2001. Pistachio guideline. Agricultural Education Publication, Karaj, Iran. (In Persian with English summary).
Rouhani, M., Samih,  M. A. & Puramiri, M. 2012. Toxicity of several plant extracts against common pistachio psylla, Agonoscena pistaciae Burkhardt and lauterer. Proceedings of the 20th Iranian Plant Protection Congress, 25–28 August, Shiraz, 250.
Sarnevesht, M., Izadi, H., Jalali, M.A. & Zohdi , H. 2012. Toxicity of Acetamiprid and Ferula assafoetida Linnaeus essential oil against the common pistachio psylla, Agonoscena pistaciae Burckhardt and Lauterer under laboratory conditions. Proceedings of the 20th Iranian Plant Protection Congress, 25–28 August, Shiraz, 269.
Shayegan, A. Yazdani, A. & Abusaeidi, D. 2003. Pistachio guideline: Pests, Diseases & Weeds. Agricultural Education Publication, Karaj, Iran. (In Persian with English summary).