دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، مهر 1392، صفحه 1-113 
مقایسه‌ی اثرات ضد باکتریایی عصاره‌ی گال بلوط ایرانی روی چند باکتری گرم مثبت و گرم منفی بیماری‌زای گیاهی

صفحه 27-40

شیوا صفرپور کپورچالی؛ علی علیزاده علی آبادی؛ ابوالقاسم قاسمی؛ سید ابراهیم صادقی


اولین گزارش جنس و گونه‌ی زنبور Syrphophilus bizonarius از ایران

صفحه 111-113

غلامحسین حسن شاهی؛ حبیب عباسی پور؛ ریجیو جاسیلا؛ فاطمه جهان؛ زهرا دوستی