تعیین دامنه‌ی شکار برای قورباغه‌ی مردابی، Rana ridibunda در شالیزارهای استان‌های شمالی کشور

نوع مقاله: مقاله کوتاه

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، دانشکده‌ی علوم، گروه زیست‌شناسی، مشهد

2 دانشگاه شهید بهشتی تهران، دانشکده‌ی علوم زیستی، گروه زیست شناسی تهران

3 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، دانشکده‌ی علوم، گروه زیست‌شناسی.گرگان

چکیده

از بین دوزیستان بی‌دم، قورباغه‌ی مردابی Ranaridibunda علاقه‌ی زیادی به زندگی در مزارع و کشتزارها دارد، به‌طوری که در شمال ایران این جانوران همیشه در مزارع گسترده‌ی برنج مشاهده می‌شوند. این گروه از جانوران از دیرباز به‌دلیل رابطه‌ی تنگاتنگ با محصولات کشاورزی مورد توجه بوده‌اند و  همواره این سؤال مطرح بوده‌است که نقش این جانوران در شکار آفات مزارع چه می‌باشد؟ در این مطالعه سعی شده‌است تا رژیم غذایی قورباغه‌های مردابی در استان‌های ساحلی دریای خزر بررسی و تأثیر آن‌ها برکنترل آفات مزارع برنج مشخص شود. برای نیل به این هدف تعداد 99 نمونه در سال‌های 1387-1390 از 14 ایستگاه در شمال ایران جمع‌آوری شد. نمونه‌ها بلافاصله بعد از صید با تزریق فرمالین به‌طور مستقیم به‌ معده آن‌ها بیهوش شدند. سپس نمونه‌ها به آزمایشگاه منتقل شده و بعد از شماره گذاری تثبیت شدند. در مرحله‌ی بعد محتویات معده‌ی نمونه‌ها،  خارج و بعد از تفکیک، شناسایی شدند. نتایج نشان داد که تنها عامل تعیین کننده‌ی نوع تغذیه‌ی این جانوران فراوانی طعمه است. نتایج نشان داد که جنس ماده معمولاً از گیاه بیشتری تغذیه می‌کند و میل به هم‌نوع‌خواری بیشتر در آن‌ها دیده می‌شود. ارجحیت تغذیه از طعمه‌های فراوان‌تر در قورباغه‌ی مردابی بیانگر این موضوع است که این گونه می‌تواند یک عامل کنترل طبیعی برای انواع مختلفی از آفات در مزارع محسوب شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


Asimakopoulos, B. 1995. On the geographical distribution of the Greek frog Rana gracea in Greek. Annales Musei Goulandris 9(0): 337-348.

Baloutch, M. & Kami, H. G. 1994. Amphibians of Iran. Tehran University press, Iran (In Persian).

Blaustein A. R. & Wake, D. B. 1990. Declining Amphibian Population a global phenomenon Trends in Ecology and Evolution 5: 203-204.

Cho, H. 1994. The guidance of collecting and studying insects. Translated by Hojat M., Tehran University press, pp: 145.

Duellman, W. E. 1994. Biology of Amphibians. Co. New York.

Esmaieli, M., Mirkarimi, A. & Azmayeshfard, P. 1995. Agricultural Entomology. Tehran University press.  (In Persian).

Fakharzadeh, F. 2003. Biosystematical  study of anuras in north and east north of Khorasan. M.Sc. thesis, University of  Ferdowsi, Mashhad, Iran (In Persian).

Hodjat, H. 1996. Insects, Amir kabir Press. (In Persian).

Labanick, G. M. 1976. Prey availability, consumption and selection in the Cricket frog, Acres crepitans (Amphibia, Anura, Hylidae). Journal of Herpetology 10: 293-298.

Molavi, F. 2000. Systematic of Frogs in Iran (Anura: Ranidae ). M.Sc. thesis, University of Shahid Beheshti, Tehran, Iran (In Persian).

Molavi, F., Gohari, M. Pashaee-Rad, Sh., Kami, H. & Yazdanpanahi M. 2011a. The role of Rana ridibunda (Paludal frogs) in food chain, northern provineces of Iran. International Congress on Applied Biology. 2 Sepr. 2011. Mashhad, Iran.

Molavi, F., Gohari, M., Pashaee Rad, Sh., Kami, H. & Yazdanpanahi, M. 2011b. Faunistic study of frogs in Iran (Anura: Ranidae). International Congress on Applied Biology, 2 Sept., Mashhad, Iran.

Molavi, F., Ghanbarifardi, M., Mohammadian-kalat, T., Haddadian, H., Barani-Beiranvand, H., & Aliabadian, M. 2013. Surveying effective factors on the distributional patterns of Genus Rana (Anura: Ranidae) using SAM (Spatial Analysis in Macro Ecology) software in Iran. Animal Biology, 10: 59-73 (In Persian).

Nikolski, A. M. 1918. Fauna of Russia and adjacent Countries. Translated from Russian by the Israel program for scientific Translation, Petrograd.

San Mauro, D., Melado, F., Toledano, A., Mayo 2005. Initial diversification of living amphibians predated the breakup of Pangaea. American Naturalist, 165 (5): 590–599.