کنترل بیولوژیکی قارچSclerotium cepivorum عامل بیماری پوسیدگی سفید سیر با استفاده از قارچ‌های آنتاگونیست Trichoderma و Talaromyces در شرایط آزمایشگاه و گلخانه

نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 گروه بیماری شناسی گیاهی، دانشکده‌ی کشاورزی و منابع طبیعی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی تهران

2 بخش تحقیقات بیماری‌های گیاهان، موسسه‌ی تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور

3 بخش تحقیقات گیاه‌پزشکی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی همدان

چکیده

یکی از گسترده‌ترین و مخرب‌ترین بیماری‌های قارچی سیر بیماری پوسیدگی سفید با عاملSclerotium cepivorum  است که هر ساله خسارات فراوانی به کشت و تولید این محصول مهم در کشور و از جمله استان همدان وارد می‌سازد. در حال حاضر رایج‌ترین روش کنترل بیماری استفاده از قارچ‌کش‌های شیمیایی می‌باشد که آلوده کننده‌ی محیط زیست بوده، هزینه‌ی زیادی در بر داشته و به‌دلیل استفاده‌ی مکرر و خاکزاد بودن عامل بیماری تأثیر چندانی در کنترل بیماری ندارد. بنابراین پژوهش حاضر با هدف کنترل عامل بیماری پوسیدگی سفید سیر با استفاده از قارچ‌های آنتاگونیستTrichoderma  و  Talaromycesبه‌روش زیستی در شرایط آزمایشگاه و گلخانه انجام یافت. برای این منظور ده جدایه از قارچ‌های آنتاگونیست فوق انتخاب شده و تأثیر آن‌ها ابتدا در شرایط آزمایشگاه با استفاده از روش‌های کشت متقابل، ترکیبات فرار، و ترکیبات غیر فرار بر قارچ عامل بیماری بررسی گردید. بررسی‌های آزمایشگاهی نشان داد که شش جدایه که شامل دو جدایه از هر گونه‌ی قارچ آنتاگونیست بودند به‌طور معنی‌داری رشد قارچ عامل بیماری را کاهش دادند. در مرحله‌ی بعد فرمولاسیون‌هایی با استفاده از شش جدایه‌ی فوق در بستر سبوس برنج تهیه گردیده و تأثیر آن‌ها در شرایط گلخانه روی کنترل بیماری پوسیدگی سفید سیر ارزیابی شد. طرح آزمایشی کاملاً تصادفی و آزمایش دارای نه تیمار (شش فرمولاسیون زیستی، قارچ‌کش کاربندازیم، شاهد آلوده، شاهد سالم) و چهار تکرار بود. نتایج آزمایشات گلخانه‌ای نشان داد که بین تیمارها و شاهد آلوده از لحاظ درصد وقوع بیماری و شدت بروز آلودگی اختلاف معنی‌دار وجود داشت. بیشینه میانگین آلودگی در تیمار شاهد آلوده به‌میزان 82/53% و کمینه میانگین آلودگی به‌ترتیب در تیمار شاهد سالم به‌میزان (24/9 %)، قارچ‌کش (23/11 %)، تیمار RBTh1 (33/11%)، تیمار  RBTa2(37/11%)، تیمار RBTh2 (42/11%) مشاهده‌شد. نتایج کلی این پژوهش نشان می‌دهد که امکان کنترل بیماری مهم پوسیدگی سفید سیر با استفاده از قارچ‌های آنتاگونیست وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


Abdolahi, M. Ommati, F. & Zaker, M. 2013. Efficacy of some native Trichoderma isolates in biological control of Pythium aphanidermatum, the causal agent of sugar beet root rot under green house condition. Biocontrol in Plant Protection, 1 (1) 41-52.
Anonymous. 2011. Agricultural Information Bank. Management of Plan and program Agriculture Organization Hamedan province. http://www.iana.ir /9895-1.html.
Bakonyi, j. Vajna, L. Szeredi, A. Tímár, E. Kovács, G.M. Csősz, M. & Varga, A. 2011. First Report of Sclerotium cepivorum causing white rot of garlic in Hungary. New Disease Reports. Phytopathology, 87:112-117.
Barnett, H. L. & Hunter, B. 1998. Illustracted genera of Imperfect Fungi. American Phytopathological Society, 218 pp.
Beheshti, B. Sharifi-Sirchi,G.R. Mansouri, M. Hosseinipour, A. & Schlaich, N.L. 2011. Resistanceto citrus canker in key mexican lime induced by β-aminobutyric acid and green tea. American journal of Agricultural and biological Sciences, 6: 242-248.
Berk, M. 1841. Sclerotium cepivorum, Annals and Magazine of Natural History. Series 1:6-359.
Clarkson, P. Payne, T. Nmead, A. & Whipps, J. 2002. Selection of fungal biological control agents of Sclerotium cepivorum for control of white rot by sclerotial degradation in a UK soil. Plant Pathology, 51: 735-745.
Davis, R.M. Aegerter, B. Laemmlen, F. F. & Voss, R.E. 2007. Onion and garlic white rot. Reviewed 1/07 University of California agriculture and natural resources.
Entwistle, A., R. 1990. Allium white rot and its control. Soil Use and Management. 6: 201-209.
Francisco, D.H. Angelica, M.P. Gabriel, M. Melchor, C.S. Raul, R. Cristobal, N. & Francisco, C.R, 2011. In vitro antagonist action of Trichoderma strains against Sclerotium cepivorum and Sclerotinia sclerotirum. American journal of Agricultural and biological Sciences, 6(3): 410-417.
Hajimashaalahbazaz, S. Razavi, M. & Ghasemi, A. 2013. Evaluation of Pseudomonas fluorescens for biological control of wheat crown and root rot disease (Fusarium culmorum). Iranian Journal of Biocontroln in Plant Protection, 1(2): 2-16.
Heydari, A. & Naraghi, L. 2014. Application of antagonistic bacteria for the promotion of cotton seedlings growth characteristics. International Journal of Agriculture and Crop Sciences, 7(13): 1267-1273.
Jorjani, M. Heydari, A. Zamanizadeh,H.R. Rezaee, S. & Naraghi, L. 2011. Development of Pseudomonas fluorescens and Bacillus coagulans based bioformulations using organic and inorganic carriers and evaluation of their influence on growth parameters of sugar beet. Journal of Biopesticides, 4 (2): 180-185.
Kakvan, N. Heydari, A. Zamanizadeh, H.R. Rezaee, S. & Naraghi, L. 2013. Development of new bioformulations using Trichoderma and Talaromyces fungal antagonists for biological control of sugar beet damping-off disease. Crop Protection, 53: 80-84.
Keller, E.R.J. Senula, A. & Dreiling, M, 2005. Gene banking of vegetative propagated medicinal plants – two cases: Allium and Mentha. Journal of ActaHortic, 676: 103 – 109.
Leta, A. & Selvaraj, Th. 2013. Evalution of Arbuscular mycorrizal fungi and Trichoderma species for the control of onion white rot (Sclerotium cepivorum Berk). Plant Pathology Microbiology, 4(159):1-6.
Mahdizadehnaraghi, R. Zafari, D. Zamanizadeh, H.R. & Arjmandian, A. 2007. Identification of the fungal disease agents on garlic in Hamedan province. Agricultural Research (Water, Soil, Plant in agriculture), 7(3): 11-29.
McLean, kirstin, L. 2001. Biological control of onion white rot using Trichoderma harzianum. Thesis submitted in fulfilment of the requirements for the Degree of Doctor of Philosophy at Lincoln University.http://hdi.handle.net/10182/1494.
Metcalf, D.A. Dennis, J.J.C. & Wilson, C.R. 2004. Effect of inoculum density of Sclerotium cepivorum on the ability of Trichoderma koningii to suppress white rot of onion. Plant Disease, 88 (3): 287-291.
Naeimi, S. & Zare, R. 2013. Evaluation of indigenous Trichoderma spp. isolates in biological control of Botrytis cinerea the causal agent of strawberry gray mold disease. Iranian Journal of Biocontrol in Plant Protection, 1 (2): 52-74.
Naraghi, L. Heydari, A. & Rezaee, S. 2005. Study of Antagonistic Mechanisms and  action different isolates Talaromyces Flavus and Determination of genetic diversity. The thesis submitted for the degree of PhD. in field of plant pathology, Islamic Azad University Science and Research Branch, Tehran. Iran.
Naraghi L., Heydari A., Rezaee S., & Razavi M. 2013. Study on some antagonistic mechanisms of Talaromyces flavus against Verticillium dahliae and Verticillium albo-atrum, the causal agents of wilt disease in several important crops. Biocontrol in Plant Protection, 28 (1): 13-28.
Ricardo, J. Zavaleta, E. & Aguilera, G. 2000. Variability of four Mexican isolates of Sclerotium cepivorum. Revista Mexicana Phytopathologia, 103-110.
Samavat, S. Heydari, A., Zamanizadeh, H. R. Rezaee, S. & Alizadehaliabadi, A. 2014. Comparison between Pseudomonas aureofaciens (chlororaphis) and P. fluorescens in biological control of cotton seedling damping-off disease. Iranian Journal of Plant Protection Science, 54 (2): 115-121.
Saremi, H. Ammarellou, A. & Saremi, H. 2010. Garlic white rot caused by Sclerotium cepivorum and its managing by soil solarization in Zanjan province, northwest Iran. Journal of food, Agriculture & Environment, 8(3, 4): 411-414.
Sikora, R.A. & Hoffman-Hergarten, S. 1993. Biologycal control of plant parasitic nematodes with plant health promoting rhizobacteria, in pest management: Biologically based technologies, proceeding of Beltsville symposium XVIII, edited by Iumsden Redland Vaughn, J.L. American Chemical Society. Washington, 166-172.