دوره و شماره: دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1393 
5. بررسی عملکرد ارقام مختلف گوجه‌فرنگی نسبت به بیماری پژمردگی باکتریایی (Ralstonia solanacearum) و کنترل زیستی این بیماری

صفحه 47-57

حسین میرزایی نجفقلی؛ سوما نریمالی؛ میلاد آیینی؛ سید محسن تقوی؛ سعید طریقی؛ محمد جواهری


9. گزارش زنبور پارازیتویید Teleas rugosus Kieffer, 1908 (Hym.: Platygasteridae, Teleasinae) از ایران

صفحه 79-81

مرتضی شمسی؛ حسین لطفعلی زاده؛ شهزاد ایرانی پور