مطالعه‌ی دشمنان طبیعی و میزان پارازیتیسم سفیدبالکNeomaskellia andropogonis در مزارع نیشکر جنوب خوزستان

نوع مقاله: مقاله کوتاه

نویسندگان

1 گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده‌ی کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران

2 گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده‌ی علوم کشاورزی، دانشگاه شاهد تهران، ایران

چکیده

یکی از آفاتی که در سال‌های اخیر در مزارع نیشکر در خوزستان طغیان کرده است سفید­بالک نیشکر،
Neomaskellia andropogonis است. فعالیت عمده‌ی آفت معمولاً از اوایل مرداد آغاز و تا اوایل آذرماه ادامه دارد. در این مطالعه نسبت به جمع‌آوری و شناسایی دشمنان طبیعی و میزان پارازیتیسم آفت اقدام شد. برای این منظور در زمان فعالیت آفت به‌طور مستقیم و با کمک آسپیراتور پارازیتوییدهای فعال روی سفیدبالک نیشکر از مزرعه جمع­آوری شدند و هم‌چنین شفیره­های پارازیته سفیدبالک نیشکر از مزرعه به­طور هفتگی جمع­آوری شد و در آزمایشگاه تا زمان ظهور پارازیتوییدهای بالغ، در انکوباتور
(دمای 27درجه‌ی سلسیوس) نگه‌داری شدند و سپس بالغین آن‌ها جمع­آوری شد و درصد پارازیتیسم محاسبه گردید.
در طول دو سال مطالعه دو گونه‌ی زنبور به نام­های Encarsia inaron (Walker) (Hym., Aphelinidae) و
Eretmocerus sp. (Hym., Aphelinidae) و یک نوع سن شکارگر در کلونی­های سفیدبالک نیشکر در کشت و صنعت امیرکبیر یافت شد و به­نظر می­رسد که مورچه­ها از تخم آفت تغذیه می­کنند. نتایج بررسی وضعیت پارازیتیسم در سال 1385 نشان داد که میزان پارازیتیسم در مهرماه بالغ بر 30 درصد است و به­تدریج افزایش می­یابد به­طوری­که در اوایل آذر به 85 درصد می­رسد. بنابراین براساس این نتایج توانایی پارازیتوییدهای مراحل پورگی این حشره در منطقه برای کنترل آفت به­خوبی نشان داده می­شود.

 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


Alemansur, H. & Fallahzadeh, M. 2004. Investigation of Bioechology Ash tree whitefly, Siphoninus phillyreae in Fars province. Pajuhesh and Sazandegi in Natural Resource. 17(1): 64-70.

Askarianzadeh, A. 2011. Evaluation of quality damage of sugarcane whitefly, Neomaskellia andropogonis (Hem., Aleyrodidae) on sugarcane in Khuzestan province. Plant Protection (Scientific Journal of Agricultur). 34 (1): 59-67.

Azizi, H. 1990. Agronomy of sugarcane in Khuzestan province. Publishing of Karun Agro-industry.

Charensom, K. 2000. Parasite complex of sugarcane whitefly, Aleurolobus barodensis (Maskell) (Hemiptera, Aleyrodidae), in Thailand. 4th sugarcane entomology workshop international society of sugar cane technologists, Khon kaen, Thailand, 7-10 February, 80-84.

Gerling, D.1990. Natural enemies of whiteflies: predators and parasitoids. In: Gerling, D. (ed.), Whiteflies: their Bionomics, Pest Status and Management. Intercept, Andover, Hant, UK.

Inayatullah, C. 1984. Sugarcane Aleuroids, Aleurolobus barodensis (Maskell) and Neomaskellia andropogonis Corbett (Hom., Aleyrodidae) and their natural enemies in Pakistan. Insect Science Application. 5(4):279-282.

Kapadia, M.N. 1997. Record of Serangium parcesetosum Sicard, a predator of sugarcane whitefly in south Saurashtra (Gujarat). Indian Sugar, 47: 503-504.

Kocheili, F. & Mosadegh, S. 2006. Population fluctuations, vertical distribution and seasonal parasitism rate on pupa of cotton whitefly, Bemisia tabaci (Genn.) (Hom., Aleyrodidae) by Eretmocerus mundus Mercet (Hym., Aphelinidae) on cucumber in Ahwaz Scientific Journal of Agriculture (Iranian Journal), 29(4): 85-98.

Patel, M.B., Pastagia, J.J., Patel, H.M. & Patel, C.B. 1994. Record of an Aphellinid parasites (Encarsia isaaci Mani and E. macroptera Viggiani) of sugarcane whitefly in south Saurashtra (Gujarat). Bullettin of Entomology, 35: 164-166.

Shishehbor, P. & Mosadegh, S. 2001. Population dynamics of cotton whitefly, Bemisia tabaci and its parasitoids (Encarsia lutea and Eretmocerus mundus) on eggplant in Ahwaz. Report of Research Project No. 339. Shahid Chamran University, 37 p.

Talebi, A.A. 1998. Identification of natural enemies Bemisia tabaci (Hom., Aleyrodidae) in cotton fields of Varamin and Garmsar and study on parasitoids wasps: Encarsia lutea and Eretmocerus mundus (Hym., Aphelinidae). Ph.D. thesis, Entomology Department, Faculty of Agriculture, Tarbiat Modarres University.

Vasantharaj, B.V. & Ananthakrishnan, T.N. 2006. General and Applied Entomology. Tata McGraw-Hill Publishing Company, Delhi, second edition.