دوره و شماره: دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1394 
1. بررسی ترکیب چند نوع پلیمر در افزایش پایداری ویروس HaNPV در برابر اشعه فرابنفش

صفحه 1-8

آیدا گیفانی؛ رسول مرزبان؛ علی اکبر سیف کردی؛ مهدی ارجمند؛ احمد دزیانیان


8. اثر رشد جنین میزبان بر کارایی زنبورTrissolcus vassilievi

صفحه 83-100

پریسا بنا مولایی؛ شهزاد ایرانی پور؛ شهریار عسگری


11. گزارش زنبورDiglyphus sensilis پارازیتوئید مینوز برگ Chromatomyia horticola از ایران

صفحه 113-115

حسین رنجی؛ یونس کریم پور؛ ابوفاضل دوستی؛ حسین لطفعلی زاده؛ اکتای دورسون