گزارش زنبور پارازیتویید Teleas rugosus Kieffer, 1908 (Hym.: Platygasteridae, Teleasinae) از ایران

نوع مقاله: گزارش کوتاه

نویسندگان

1 گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده‌ی کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

2 رییس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایحانشرقی

3 مدرسگروه گیاه‌پزشکی، دانشکده‌ی کشاورزی، دانشگاه تبریز

چکیده

طی نمونه‌برداری‌هایی که به‌منظور شناسایی فون زنبورهای خانواده‌ی Platygasteridae در استان آذربایجان شرقی به‌عمل آمد. نمونه‌هایی از جنسTeleas  جمع‌آوری گردید. نمونه‌برداری‌های به‌عمل آمده با استفاده از تله‌ی مالیز انجام گرفت. این گونه تحت عنوان Teleas rugosus Kieffer شناسایی گردید. این گونه برای نخستین‌بار از ایران گزارش می‌شود.

 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


Rahnemaye-Shahsavari, M., Lotfalizadeh, H.A., Iranipour, S. & Pourmohammadi, S. 2011. First report of the subfamily Teleasinae (Hym.: Scelionidae) from Iran. Journal of Field Crop Entomology, 1(1): 77-79.

Austin, A.D., Johnson, N. F. & Dowton, M. 2005. Systematics, evolution, and biology of  scelionid and platygastroid wasps. Annual Review of Entomology, 50: 82-553.

Fabritius, K. 1970. Die Gattung Teleas Latr. 1805 in Rumänien (Hymenoptera: Scelionidae). S. 17-23.

Hellen, W. 1971. Die Scelioninen Finnlands (Hymenoptera, Proctotrupoidea). Societas pro Fauna et Flora Fennica, Fauna Fennica, 20: 1-25.

Medvedev, G. 1988. Keys to the insects of European part of the USSR.E.J. Brill Publishing Company, 983-1212.