مطالعه‌ی برخی ویژگی‌های زیستی کفشدوزک Oenopia conglobata با تغذیه از سه گونه شته‌ی برگ یولاف Rhopalosiphum padi، شته‌ی گل محمدی Macrosiphum rosae و شته‌ی صنوبر Chaitophorus populi

نوع مقاله: مقاله کوتاه

نویسنده

عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه شاهرود

چکیده

کفشدوزک  Oenopia conglobataاز شکارگرهایی است که در اکثر نقاط ایران و جهان از روی درختان غیر مثمر و مثمر جمع‌آوری شده است. در این بررسی شته‌ی Rhopalosiphum padi، شته‌ی گل محمدی Macrosiphum rosae و شته‌ی صنوبر  Chaitophorous populi به‌عنوان میزبان کفشدوزک به‌ترتیب روی گندم، گل محمدی و نهال‌های صنوبر در اتاق‌های رشد پرورش داده شدند. میانگین میزان تغذیه روزانه و کل برای کفشدوزک‌ها در مرحله‌ی لاروی و بالغ از شته‌ی R. padi بیش ازسایر شته‌ها بود. طول عمر مراحل نابالغ کفشدوزک با تغذیه از شته‌ی R. padi به‌ترتیب برای لارو سن اول 2/0±5/2، لارو سن دوم 2 روز، لارو سن سوم 1/0±5/2 روز و لارو سن چهارم 1/0±5/2 روز و کوتاه‌تر از زمانی بود که از سایر شته‌ها تغذیه کردند. میزان پرخوری لاروهای سنین مختلف با سن لاروی نسبت مستقیم نشان داد. حشرات بالغ نر و ماده نسبت به مراحل لاروی حریص‌تر بوده و به‌ترتیب 43±3316 و 21±3390 شته در طول عمر خود مصرف کردند. نرخ باروری و میزان تخم‌گذاری کفشدوزک‌های ماده با تغذیه از شته‌ی R. padi 11±415 تخم و بیشتر از سایر شته‌ها بود. این فاکتورها برای شته‌ی صنوبر و شته‌ی گل محمدی در مرتبه‌های بعدی قرار گرفت. نتایج آزمایش‌ها نشان داد که شته‌ی R. padi به لحاظ ارزش غذایی بالاتر، تأثیر مطلوب بر ویژگی‌های زیستی کفشدوزک کروی دارد.

 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


Hodek, I., 1973. Biology of Coccinellidae. Academia Publishing House, Prague, 260 pp.

Inayat, T.P., Rana, S.A., Rana, H., Ruby, T., Sadiquti, M. J.I. & Abbas, M.N. 2011. Predation rate in selected coccinellid (Coleoptera) predators on some major aphidid and cicadellid (Hemipteran) pests. International Journal of Agriculture & Biology, 13: 427-430.

Michels, G.J. & Flanders, R.V. 1992. Larval development, aphid consumption and oviposition for five imported coccinellids at constant temperature on Russian wheat aphid and green bugs. Society of Southwestern Entomologist, 17: 233-243.

Mojib, Z., Jalali Sendi, J., Sadeghi, E. & Hajizadeh, J. 2004. Effects of different temperatures on development of lady beetle, Oenopia conglobata L. (Col.: Coccinellidae) under laboratory conditions. Journal of Agricultural Society, 1(1): 39-45. (In Persian).

Mollashahi, M. Sabouri, H. & Sedghi, M. 2012. A comparative study on product index (PI) of lady beetles, Hippodamia variegata and Coccinella septempunctata feeding on wheat green aphid, cabbage aphid and melon aphid under laboratory conditions. Journal of Iranian Plant Pest Research, 1(1): 10-16. (In Persian).

Nyaanga, J.G., Kamau, A.W., Pathak, R.S. & Tuey, R.K. 2012. The effect of different cereal aphid species on the performance of two coccinellid predetors. Journal of Entomology, 9(1): 41-49.

Pandy, G., Paul, B., Vivik, S. & Shankarganesh, K. 2012. Feeding potential and biology of coccinellid predator Cheilomenes sexmaculata. (Fabricus)(Coleoptera) on aphid hosts. Indian Journal of Entomology, 74(4): 388-393

Wink, M. 1988. Plant breeding: importance of plant secondary metabolites for protection against pathogens and herbivores. Theoretical and Applied Genetics, 75: 225–233.