گروه‌بندی فیلوژنتیکی برخی جدایه‌های نوکلئوپلی‌هیدروویروس کرم غنچه‌ی توتون (HaNPV) شمال ایران با استفاده از نشانگر RAPD

نوع مقاله: مقاله کوتاه

نویسندگان

1 شرکت دخانیات ایران-مرکز تحقیقات و آموزش توتون تیرتاش- محقق بخش بیوتکنولوژی

2 شرکت دخانیات ایران- مرکز تحقیقات و آموزش توتون تیرتاش- محقق بخش گیاه پزشکی

3 شرکت دخانیات ایران- مرکز تحقیقات و آموزش توتون تیرتاش- محقق بخش بیوتکنولوژی

4 شرکت دخانیات-مرکز تحقیقات و آموزش تیرتاش

5 تهران- موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور

چکیده

به‌منظور غربال و بررسی تنوع ژنتیکی جدایه­های نوکلئوپلی­هدروویروس جمع‌آوری شده از کرم غنچه توتون از برخی مزارع توتون استان‌های مازندران و گلستان، از بین 10 آغازگر RAPD ده جفت بازی ساخت شرکت Operon به‌طور تصادفی ، دو جفت آغازگر OPM-03 و OPM-16 که بیشترین چندشکلی را در بین جدایه‌ها نشان دادند، انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل فیلوژنتیکی با استفاده از نرم افزار PyElph و به‌روش UPGMA انجام و درخت فیلوژنی و جدول فواصل ژنتیکی رسم شد. تجزیه‌ی خوشه‌ای داده‌های مولکولی توانست جدایه‌ها را در فاصله‌ی ژنتیکی 20 به‌پنج گروه مجزا تقسیم بندی کند و می‌تواند در غربال جدایه‌های نوکلئوپلی هدروویروس به‌عنوان عامل کنترل بیولوژیک در کنترل کرم غنچه‌ی توتون، کرم قوزه‌ی پنبه، کرم میوه‌خوار گوجه‌فرنگی نقش ایفا نماید.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


Assemi, H., Rezapanah, M., Vafai-Shoushtari, R. & Mehrvar, A. 2012. Modified artificial diet for rearing of tobacco budworm, Helicoverpa armigera using the Taguchi method and Derringer’s desirability function. Journal of Insect Science, doi: 10.1673/031.012.10001.

Assemi, H., Sajjadi, S.A., Rezapanah, M., Mehrvar, A., Shahadati-Moghadam, Z. & Shazdeh-Ahmadi, N. 2013. Genetic diversity of isolates Helicoverpa armigera Nucleopolyhedrovirus on tobacco budworm using PCR-RFLP technique. Full papers of 8th national Biotechnology Congress in Iran and 4th national Biosafety Congress in Iran, Tehran, Iran, 6-8 July 2013.

Fakrudin, B., Prakash, S.H., Krishnareddy, K.B., Vijaykumar, Badari Prasad, P.R., Patil, B.V. & Kuruvinashetti, M.S. 2004. Genetic variation of cotton bollworm, Helicoverpa armigera (Hübner) of South Indian cotton ecosystem using RAPD markers. Current Science, 87: 1654-1659.

Geetha, N. & Rabindra, J. 2000. Genetic variability and comparative virulence of some geographic  isolates of  nuclear polyhedrosis virus of Helicoverpa armigera Hübner. pp: 65-80. In: Ignacimuthu, S., Sen, A. & Janarthanam, S. (Eds.), Biotechnological Application for Integrated Pest Management. Oxford and IBH Publication Company.

Getting, R.R. & McCarthy, W.J. 1982. Genotypic variation among wild isolates of Heliothis spp. nuclear polyhedrosis viruses from different geographical regions.Virology, 117: 242-245.

Jehle, J.A., Lange, M., Wang, H., Zhihong, H., Wang, Y. & Hauschild, R. 2006. Molecular identification and phylogenetic analysis of baculoviruses from Lepidoptera. Virology, 346: 180-193.

Khiaban, N.G.M.Z., Hejazi, M.S., Irani-Nejad, K.H., Mohammadi, S.A. & Khaghaninia, S. 2010. Genetic variability of geographical populations of the bollworm, Helicoverpa armigera Hübner (Lepidoptera: Noctuidae), in west and northwest of Iran. Munis Entomology & Zoology, 5 (2): 670-676.

Mehrvar, A., Rabindra, R.J., Veenakumari, K. & Narabenchi, G.B. 2008. Molecular and biological characteristics of some geographic isolates of nucleopolyhedroviruses of Helicoverpa  armigera (Lep., Noctuidae). Journal of Entomological Society of Iran, 28(1): 39-60.

Patel, C.S., Jani, J.J., Parekh, V. B., Darji, V. B., & Vaishnav, P. R. 2009. Genetic diversity and differentiation of Helicoverpa armigera nuclear polyhedrosis virus isolates from India. Phytoparasitica, 37(5), 407-413.

Sajjadi, A., Assemi, H. & Rezapanah, M. 2013. Genetic diversity of isolates Helicoverpa armigera Nucleopolyhedrovirus on tobacco budworm using PCR-RFLP technique. Abstracts of 4th International Participated Entomopathogens and Microbial Control, Artvin, Turkey. 11-14 September 2013. P: 75.