دوره و شماره: دوره 3، شماره 2، اسفند 1394، صفحه 1-129 
تعیین خصوصیات بیولوژیک و بیوشیمیایی سویه Pseudomonas fluorescens UTPF5 به‌عنوان یک باکتری پروبیوتیک گیاهی در ایران

صفحه 1-17

نگار باقری؛ مسعود احمدزاده؛ روح الله شریفی؛ روح الله صابری ریسه؛ احسان محمدخانی


گروه‌بندی فیلوژنتیکی برخی جدایه‌های نوکلئوپلی‌هیدروویروس کرم غنچه‌ی توتون (HaNPV) شمال ایران با استفاده از نشانگر RAPD

صفحه 123-129

مرضیه شازده احمدی؛ هدی عاصمی؛ زین العابدین شهادتی مقدم؛ سید افشین سجادی؛ محمدرضا رضاپناه