مهار زیستی نماتد ریشه‏ گرهی، Meloidogyne javanica در گوجه‌فرنگی با استفاده از قارچ‌های Talaromyces flavus و Trichoderma harzianum در شرایط گلخانه

نوع مقاله: مقاله علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی- موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور

2 عضو هیات علمی موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشو

چکیده

در ارزیابی اثر آنتاگونیستیTalaromyces flavus  و Trichoderma harzianum در کنترل نماتد مولد گره ریشه (Meloidogyne javanica) روی گیاه گوجه‌فرنگی که طی دو سال متوالی (93-1392) صورت گرفت، هشت تیمار شامل تیمارهای آلوده به نماتد و فاقد نماتد همراه با قارچ‌های آنتاگونیست در پنج تکرار در نظر گرفته ‌شد. آزمایش به‌صورت گلدانی در شرایط گلخانه در قالب طرح کاملا تصادفی اجرا شد. جدایه‌های T. flavusو T. harzianum از خاک اطراف ریشه‏ی گوجه‌فرنگی در مزرعه جداسازی و پس از تکثیر به‌میزان 107×2 اسپور به‌ازای هر گرم خاک از زاد‏مایه‌ قارچ‌های آنتاگونیست در گلدان‌های حاوی سه کیلوگرم خاک سترون در نظر گرفته ‌شد. پس از انتقال نشاهای چهار برگی گوجه‌فرنگی به گلدان‌ها، اینوکولوم نماتد به تعداد  پنج عدد تخم و لارو در هر گرم خاک اضافه شد. تیمارهای بدون نماتد، فقط محتوی خاک سترون مخلوط با قارچ آنتاگونیست بودند. برای تیمار شاهد غیرآلوده،‌ گلدان‌های عاری از  نماتد و قارچ‏های آنتاگونیست در نظر گرفته ‌شد. دو ماه پس از اعمال تیمارهای آزمایشی، صفات رویشی شامل، طول اندام هوایی، وزن ریشه، تعداد گره روی ریشه و همچنین صفات مربوط به جمعیت نماتد شامل تعداد گال ایجاد شده روی ریشه، تعداد توده تخم، جمعیت نهایی و فاکتور تولید مثل ارزیابی و داده‌ها به‌تفکیک هر سال تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد که بین تیمارهای آزمایشی، کمترین تعداد تخم و جمعیت نماتد متعلق به بوته‌های تیمار شده با ترکیب دو گونه قارچ آنتاگونیست بود که اختلاف معنی‌داری با تیمار شاهد آلوده در سطح احتمال 5% نشان داد و به‌طور میانگین، جمعیت نماتد را تا 80% کاهش داد. در بررسی نقش هر یک از قارچ‌ها به‌تنهایی، T. harzianum وT. flavus  به‌ترتیب، باعث 78 و 67 درصد کاهش جمعیت نماتد شدند. تیمار  T. harzianum نسبت به تیمارT. flavus  تأثیر بیشتری در افزایش رشد رویشی و کاهش جمعیت نماتد داشت، با این‌حال اختلاف بین آن‌ها معنی‌دار نبود. دربین تیمارهای مورد بررسی، تیمار آلوده به نماتد همراه با تلفیق دو گونه قارچ بیشترین تأثیر را در افزایش صفات رویشی گیاه و همچنین کنترل جمعیت نماتد از جمله کاهش تعداد گره و فاکتور تولید مثل نشان داد.

کلیدواژه‌ها


Amazea, N.J., Ugwuanyi, J. & Nobeta, J.A. 2010. Studies of heat resistant fungi in the soil: Talaromyces flavus isolated in Nigerian soils. New York Science Journal, 3(12): 8-14.

Ashraf. M S, & Khan, T.A. 2005. Effect of fungal filtrates of some opportunistic fungi on hatching and mortality of root knot nematode, Meloidogyne javanica. Indian Journal of Nematology. 35(2): 141.

Ashraf. M.S. & Khan, T.A. 2007. Efficacy of Glicocladium virens and Talaromyces flavus with and without organic amendments against Meloidogyne javanica infecting eggplant. Asian Journal of Plant Pathology, 1 (1): 18-21.

Aziz, N.H., EL-Fouly, M.Z., EL- Essawy, A.A., & Khalaf, M.A. 1997. Influence of bean seedling root exudates on the rhizosphere colonization by Trichoderma lignorum for the control of Rhizoctonia solani. Botany Bulletin Academic  Science, 38: 33-39.

Brants, A., Brown, C.R. & Earir, E.D. 2000. Trichoderma harzianum endochitinase does not provide resistance to Meloidogyne hapla in transgenic tobacco. Journal of Nematology, 32(3): 289-296.

Hussey R.S. & Barker K.R. 1973. A comparison of methods of collecting inocula of Meloidogyne spp., including a new technique. Plant Disease Reporter, 57: 1025–1028.

Jenkins, W.R. 1964. A rapid centrifugal flotation technique for separating nematodes from soil. Plant Disease. Report, 48(9): 692.

Khattak, B., Stephen, S & Stephen, M. 2008. Effect of some indigenous isolates of Trichoderma harzianum on root knot nematode (Meloidogyne javanica) Chitwood. Sarhad Journal Agriculture, 24(2): 285-288.

Maleki ziyarati, H., Roostaie, A., Sahebani, N., Etebariyan, H. & Aminian, H. 2009. Study of Biological Control of Root Knot Nematode Meloidogyne javanica (Trube) Chitwood, in Tomato by Trichoderma harzianum Rifai in Greenhouse and Quantitative Ghanges of Phenolic Compounds in plant. Seed and Plant Production Journal,  Vol 25, (2): 259-272.

Mohammadi, M & Kazemi, H. 2002. Changes in peroxidase and polyphenol oxidase activities in susceptible and resistant wheat heads inoculated with Fusarium graminearum and induced resistance. Plant Science, 162: 491-498.

Naraghi, L, Heydari, A, Karimi Roozbehani, A & Ershad, J. 2000. Isolatin of Talaromyces flavus from cotton fields in Gorgan area and investigation of its antagonistic effects against Verticillium dahlia causal agent of cotton wilt. Proceeding of the 14th Iranian Plant Protection Congress, 275p.

Naraghi, L., Heydari, A., Rezaee, S., Razavi, M., & Afshari-Azad, H. 2010. Biological control of greenhouse cucumber Verticillium wilt disease by Talaromyces flavus. Phytopathologia Mediterranea, 49(3): 321-329.

Rahman, A., Begum, M.F., Rahman, M., Bari, M.A., Ilias, G.N.M., & Alam, M.F. 2011. Isolation and identification of Trichoderma species from different habitats and their use for bioconversion of solid waste. Turkish Journal of Biology, 35: 183-194.

Sahebani, N. & Hadavi, N. 2008. Biological control of the root knot nematode (Meloidogyne javanica) by Trichoderma harzianum. Soil biology and biochemistry, 40(8): 2016-2020.

Schuster, A. & Schmoll, M. 2010. Biology and biotechnology of Trichoderma. Applied Microbiology and Biotechnology, 87(3):787-799.

Sharon. E., Bar-Eyal, M., Chet, I., Herrera-Estrella, A., Keleifeld, O. & Spiegel, Y. 2001. Biological control of the root knot nematode Meloidogyne javanica by Trichoderma harzianum. Phytopathology, 91: 687-693.

Siffullah, B. & Tomas, J. 1996. Studies on the parasitism of Globodera rostochiensis by Trichoderma harzianum using low temperature scaning electron microscopy. Afro-Asian Journal of Nematology, 6: 117-122.

Silva, H.S.A., Romeiro, R.S., Macagnan, D., Ahalfeld vieria, B., Rereira, M.C.B. & Mountreer, A. 2004. Rhizobacterial induction of systemic resistance in tomato plants: Non- specific protection and increase in enzymesactivity. Biological Control, 29: 288-295.

Zareen, A., Jamil khan, N. & Zaki, M.J. 2001. Biological control of  Meloidogyne javanica (Treub) ‍Chitwood, Root knot nematodes of okra (Abelmoschus esculentus (L) Moench. Pakistan Journal of Biological Sciences, 4(8): 990-994.