دوره و شماره: دوره 4، شماره 2 - شماره پیاپی 8، پاییز و زمستان 1395، صفحه 1-108 
7. ویژگی‌های بیوکنترلی باسیلوس‌های فرا ریشه‌ی خیار علیه Sclerotinia sclerotiorum

صفحه 85-98

رقیه رضایی؛ حمیدرضا علیزاده؛ مهدی آزادوار؛ خدیجه سالاری


8. بررسی برخی خصوصیات زیستی زنبور پارازیتوییدCotesia vestalis در شیوه‌های متفاوت پرورش انبوه

صفحه 99-108

عادل ربیعی؛ جهانشیر شاکرمی؛ جواد کریم زاده اصفهانی؛ شهریار جعفری