بررسی برخی خصوصیات زیستی زنبور پارازیتوییدCotesia vestalis در شیوه‌های متفاوت پرورش انبوه

نوع مقاله: مقاله علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان

2 عضو هیئت علمی/ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان

3 گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستا

چکیده

شب‌پره‌ی پشت الماسی،  Plutella xylostellaآفت مخرب گیاهان تیره­ی چلیپائیان در بسیاری از نقاط جهان می­باشد. زنبور پارازیتویید (Hym.: Braconidae) Cotesia vestalis یکی از مناسب‏ترین عوامل در برنامه­های کنترل بیولوژیک این آفت می‏باشد. به‌منظور بررسی درصد پارازیتیسم، درصد بقاء، نسبت جنسی نتاج، طول عمر و زادآوری نتاج زنبور C. vestalisدر شیوه‏های متفاوت پرورش انبوه، آزمایشی در شرایط 2±26 درجه‌ی سلسیوس، رطوبت نسبی 5±75 درصد و دوره‌ی نوری 8:16 (روشنایی: تاریکی) با سه تیمار انجام شد. تیمار اول (SLD) قفس بزرگ (55×70×100 سانتی‌متر)، 12 بوته‌ی کلم ،240 لارو آفت و 30 زنبور ماده­، تیمار دوم (BMD) قفس کوچک (50×55×70 سانتی‌متر)، 6 بوته‌ی کلم، 120 لارو آفت، 15 زنبور ماده­، تیمار سوم (BMU) قفس بزرگ، 12 بوته‌ی کلم و حاوی لاروهای سن سوم براساس تخم‌ریزی طبیعی آفت بود. براساس نتایج در تیمارهای BMD وSLD درصد بقاء زنبورهای بالغ 2/4±8/62 و 2/3±8/69، طول عمر بالغین 04/0±05/13 و 03/0±13روز، زادآوری نتاج 2/6±4/200 و 7/5±9/195 و درصد تولید شفیره به‌ترتیب 02/0±2/57 و 02/0±56 درصد بود که در مقایسه با تیمار BMU برای پرورش انبوه این دشمن طبیعی مناسب‌تر می‏باشند.

شب‌پره‌ی پشت الماسی،  Plutella xylostellaآفت مخرب گیاهان تیره­ی چلیپائیان در بسیاری از نقاط جهان می­باشد. زنبور پارازیتویید (Hym.: Braconidae) Cotesia vestalis یکی از مناسب‏ترین عوامل در برنامه­های کنترل بیولوژیک این آفت می‏باشد. به‌منظور بررسی درصد پارازیتیسم، درصد بقاء، نسبت جنسی نتاج، طول عمر و زادآوری نتاج زنبور C. vestalisدر شیوه‏های متفاوت پرورش انبوه، آزمایشی در شرایط 2±26 درجه‌ی سلسیوس، رطوبت نسبی 5±75 درصد و دوره‌ی نوری 8:16 (روشنایی: تاریکی) با سه تیمار انجام شد. تیمار اول (SLD) قفس بزرگ (55×70×100 سانتی‌متر)، 12 بوته‌ی کلم ،240 لارو آفت و 30 زنبور ماده­، تیمار دوم (BMD) قفس کوچک (50×55×70 سانتی‌متر)، 6 بوته‌ی کلم، 120 لارو آفت، 15 زنبور ماده­، تیمار سوم (BMU) قفس بزرگ، 12 بوته‌ی کلم و حاوی لاروهای سن سوم براساس تخم‌ریزی طبیعی آفت بود. براساس نتایج در تیمارهای BMD وSLD درصد بقاء زنبورهای بالغ 2/4±8/62 و 2/3±8/69، طول عمر بالغین 04/0±05/13 و 03/0±13روز، زادآوری نتاج 2/6±4/200 و 7/5±9/195 و درصد تولید شفیره به‌ترتیب 02/0±2/57 و 02/0±56 درصد بود که در مقایسه با تیمار BMU برای پرورش انبوه این دشمن طبیعی مناسب‌تر می‏باشند.

 

کلیدواژه‌ها


Afiunizadeh, M., Karimzadeh, J. & Shojai, M. 2011. Naturally-occurring parasitism of diamondback moth in central Iran. The 6th ­ International Workshop on Management of the Diamondback Moth and Other Crucifer Insect Pests, 23-27 March, Bangalore, India. 93-96.

Alessandra, M.V., Sergio, A.D.B., Dionisio, F.B. & Maria I.E.G.M. 2012. Quality of Cotesia flavipes (Hym.: Braconidae) reared at different host densities and the estimated cost of its commercial production, Biological Control, 63:102-106.

Alizadeh, M., Rassoulian, GR., Karimzadeh, J., Hosseini-Naveh, V. & Farazmand, H. 2011. Biological study of Plutella xylostella (L.) (Lep.: Plutellidae) and its solitary endoparasitoid, Cotesia vestalis (Haliday) (Hym.: Braconidae), under laboratory conditions. Pakistan Journal of Biological Sciences, 14: 1090-1099.

Fidgen, J.G., Eveleigh, E.S. & Quiring, D.T.  2000. Influence of host size on oviposition behaviour and fitness of Elachertus cacoeciae attacking a low-density population of spruce budworm Choristoneura fumiferana larvae. Ecological Entomology, 25(2): 156-164.

Furlong, M.J., Wright, D.J. & Dosdall, L.M. 2013. Diamondback moth ecology and management: problems, progress, and prospects. Annual Review of Entomology,85: 805-840.

Godfray, H.C.J. 1994. Parasitoids: Behavioral and Evolutionary. Princeton University Press, New Jersey.

Heidary, M. & Karimzadeh, J. 2014. Relative influences of plant type and parasitoid initial density on host parasitoid relationships in a tritrophic system. Archives of Phytopathology and Plant Protection, 47(19): 2392-2399.

Islam, K.S. & Copland, M.J.W. 1997. Host preference and progeny sex ratio in a solitary koinobiont mealybug  endoparasitoid, Anagyrus pseudococci (Girault), in response to its host stage. Biocontrol Science and Technology,7: 449-456.

Karimzadeh, J. & Sayyed, A.H. 2011. Immune system challenge in a host-parasitoid-pathogen system: interaction between Cotesia plutellae (Hym.: Braconidae) and Bacillus thuringiensis influences parasitism and phenoloxidase cascade of Plutella xylostella (Lep.: Plutellidae). Journal of Entomological Society of Iran, 30: 27-38.

Karimzadeh, J., Bonsall, M.B. & Wright, D.J. 2004. Bottom-up and top-down effects in a tritrophic system: the population dynamics of Plutella xylostella (L.)-Cotesia plutellae (Kurdjumov) on different host plants. Ecological Entomology, 29: 285-293.

Karimzadeh, J., Hardie, J. & Wright, D.J. 2013. Plant resistance affects the olfactory response and parasitism success of Cotesia vestalis. Journal of Insect Behavior,26: 35-50.

Karimzadeh, J. & Wright, D.J. 2008. Bottom-up cascading effects in a tritrophic system: interactions between plant quality and host-parasitoid immune responses. Ecological Entomology,33: 45-52.

Kianpour, R., Fathipour, Y., Karimzadeh, J. & Hosseiniaveh, V. 2014. Influence of different host plant cultivars on nutritional indices of Plutella xylostella (Lepidoptera: Plutellidae). Journal of Crop Protection, 3: 43-49.

Li, Y., Liu, Y. & Liu, S. 2001. Effect of superparasitism on bionomics of Cotesia plutellae. Chinese Journal of Biological Control, 17(4): 151-154.

Sarfraz, M., Keddie, A.B. & Dosdall, L.M. 2005. Biological control of the diamondback moth, Plutella xylostella: A review published online 20 July 2005. Biocontrol Science and Technology, 15(8): 763-789.

Simmonds, FJ. 1964. Mass production of insect parasites and predators. Bulletin Organization Mondial Sante, 31: 511-512.

Singh, P. 1982. The rearing of beneficial insects. New Zealand Entomologist, 7(3): 304-310.

Soufbaf, M., Fathipour, Y., Hui, C. & Karimzadeh, J. 2012. Effects of plant availability and habitat size on the coexistence of two competing parasitoids in a tri-trophic food web of canola, diamondback moth and parasitic wasps. Ecological Modeling, 244: 49-56.

Talekar, N.S. & Shelton, A.M. 1993. Biology, ecology and management of the diamondback moth. Annual Review of Entomology, 38: 275-301.

Talekar, N.S. & Yang, J.C. 1991. Characteristics of parasitism of diamondback moth by two larval parasites. Entomophaga, 36: 95–104.

Vacari, A.M., De Bortoli, S.A., Borba, D.F. & Martins M.I. 2012. Quality of Cotesia flavipes(Hymenoptera: Braconidae) reared at different host densities and the estimated cost of itscommercial production. Biological Control, 63(2): 102-106.

Van Lenteren, J.C. 1991. Quality control of natural enemies: Hope or illusion. In “Proceedings, 5th IOBC Workshop. Quality control of mass-reared Arthropods, 25-28 March, Wageningen, Netherlands. 1-14.

Yu, R.X., Shi, M., Huang, F.& Chen, X.X. 2008. Immature development of Cotesia vestalis (Hymenoptera: Braconidae), an endoparasitoid of Plutella xylostella (Lepidoptera: Plutellidae). Annals of the Entomological Society of America, 101(1): 189-196.