بررسی تأثیر روغن ولک بر کفشدوزک‌‏هایCryptolaemus montrouzieri و Chilocorus bipustulatus

نوع مقاله: مقاله کوتاه

نویسندگان

1 دانشجو/ دانشگاه شاهد تهران

2 استاد گروه گیاهپزشکی- دانشگاه شاهد

3 - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری

چکیده

کفشدوزک Muls. Cryptolaemus montrouzieri و کفشدوزک نقاب‌دار دولکه‌ای،Chilocorus bipustulatus (L.)  از جمله شکارگرهای مهم شپشک‌های خانوادۀ Diaspididae و Eriococcidae در ایران می‌باشند. از جمله روش‌های شیمیایی مبارزه با شپشک‌ها استفاده از روغن‌های معدنی بوده که سازگاری بالاتری با محیط داشته و با سرعت نسـبتاً زیادی در محیط از بین رفته و خطر بـروز مقاومـت یـا طغیـان آفـات ثانویه در رابطه با این ترکیبات بسیار کم است. در این مطالعه اثر روغن ولک روی حشرۀ کامل و سنین مختلف لاروی کفشدوزک C. montrouzieri و C. bipustulatus روی برگ‌های مرکبات در شرایط باغ مورد برررسی قرارگرفت. ابتدا سنین مختلف لاروی و حشرات کامل کفشدوزک‌های مزبور به‏صورت جداگانه رهاسازی و سپس با غلظت‌های 5/0، 1 و 5/1 درصد روغن ولک و آب (شاهد) روی برگ‏ها اسپری و پس از 24 ساعت تعداد حشرات مرده و زنده شمارش شد. نتایج نشان داد که در سطح احتمال 5 درصد اختلاف معنی‌داری بین اثر غلظت‌های مختلف و در تمام مراحل سنی هر دو کفشدوزک وجود دارد. غلظت 5/1 درصد دارای بیشترین مرگ‏ومیر، به‏ترتیب به‌میزان 11/1±16/92 و 24/1±83/96 درصد در لارو سن اول کفشدوزک‏های C. montrouzieri و C. bipustulatus بود. براساس نتایج و مقایسۀ آن با معیارهای ارزیابی سازمان بین‌المللی مبارزۀ بیولوژیک (IOBC)، درصد مرگ‌ومیر غلظت‌های ١ ‏و 5/0 ‏درصد روغن ولک در اکثر مراحل سنی برای هر دو گونه کفشدوزک در ردۀ دوم گروه‏بندی اثرات جانبی آفت‏کش‏ها ‏(با خطر متوسط) قرارگرفتند.

 

کلیدواژه‌ها


Beattie, G.A.C. 1990. Citrus petroleum spray oils. Agfact H2.AE. 5 (NSW Agriculture and Fisheries), p. 6.

Beattie, G.A.C. & Smith, D. 1993. Citrus leaf miner. Agfact HZ.AE.4, 2nd edition, Sydney: NSW Agriculture and Fisheries, Australia, p. 6.

Berlinger, M. J. & Izahor, J. 1979. Contribution to the phenology of Chilocorus bipustulatus in citrus groves and the control of Planococcus citri in Israel.Entomophaga,15: 49-54.

Boller, E.F., Vogt, H., Ternes, P. & Malavolta, C. 2005. Working Document on Selectivity of Pesticides.  International Organisation for Biological and Integrated Control of Noxious Animals and Plants: West Palaearctic Regional Section.

Clausen, CP. 1915. Mealybugs of citrus trees. California Agriculture State Bulletin, 258: 19-48.

Farid, A. 1993. Study on bio-ecology and control of Aonidiella orientalis in Jiroft and Hormozgan. Applied Entomology and Phytopathology,61: 96-105.

Franzmann, A.B. 2002. Hippodamia variegata (Goeze) (Coleoptera: Coccinellidae), A predacious ladybird new in Australia. Australian Journal of Entomology, 41: 375-377.

Khalaf, J. & Sokhansanj, M. 1992. Bioecological studies on oriental yellow scale (Aonidiella orientalis New.) and its control by integrated methods in Fars Province. Applied Entomology and Phytopathology,60: 53-59.

Murray, D.A. 1978. Effect of fruit fly sprays in the abundance of the citrus mealybug, Planococcus citri (Risso), and its predator, Cryptolaemus montrouzieri Mulsant on Passion fruit in south eastern. Queensland Journal of Agricultural and Animal Sciences, 35(2): 143-147.

Obrycki, J.J. & Kring, T.J. 1998. Predaceous Coccinellidae in biological control. Annual Review of Entomology, 43: 295-321.

Popova, A.I. 1971. Chilocorus in the control of the California scale. Zashchita Rastenii,16: 42-43.              

Ranjbar, S. & Khoshnam, A. 2012. The susceptibility of the ladybird Chilocorus bipustulatus (Col.: Coccinellidae) to Volk oil. Journal of Entomological Society of Iran, 32(1): 81.

Talebi Jahromi, Kh. 2007. Pesticides Toxicology. Tehran University Press. (In Persian).