دوره و شماره: دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 1-102 
8. بررسی تأثیر روغن ولک بر کفشدوزک‌‏هایCryptolaemus montrouzieri و Chilocorus bipustulatus

صفحه 93-97

امیرحسین طورانی؛ حبیب عباسی پور شوشتری؛ مهدی قادری