دوره و شماره: دوره 6، شماره 2 - شماره پیاپی 12، اسفند 1397، صفحه 1-107 
اثر سن و تجربه بر رفتار کاوشگری زنبورFopius carpomyiae ، پارازیتوئید مگس میوه کُنارCarpomyia vesuviana

صفحه 67-79

سید رضا گلستانه؛ فرحان کچیلی؛ آرش راسخ؛ مهدی اسفندیاری؛ محمد ابراهیم فراشیانی


مهارزیستی نماتد ریشه گرهی Meloidogyne incognita توسط قارچTrichoderma harzianum Iran2375c در خیار

صفحه 81-91

مطهره السادات هاشمی؛ مجید اولیاء؛ عبدالحسین جمالی زواره