[مقاله کوتاه] اثر تأخیر در دسترسی به میزبان روی باروری و طول عمر زنبور (Hym., Trichogrammatidae) Trichogramma pintoi Voegele

نوع مقاله: مقاله کوتاه

نویسنده

ایستگاه تحقیقات کنترل بیولوژیک آمل، بخش تحقیقات کنترل بیولوژیک، مؤسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

چکیده

در دسترس بودن میزبان در استراتژی تولید مثل عوامل کنترل بیولوژیک مؤثر است. در این مطالعه اثر تأخیر در دسترسی زنبور Trichogramma pintoi  به میزبان در دمای C1± 25، رطوبت نسبی 5±65% و دوره نوری (L:D) 16:8 با تیمارهایی از صفر تا چهار روز عدم دسترسی به میزبان در 10 تکرار بررسی شد. به زنبورهای هر یک از تیمارها پس از دوره محرومیت از میزبان تا پایان عمر، روزانه تخم Sitotroga cerealella داده شد. طول عمر زنبورهای ماده، تعداد تخم‌های پارازیته و نتاج خارج شده  شمارش شدند. نتایج نشان داد که زنبورهای با چهار روز محرومیت از میزبان، طول عمر بیشتر (16/14روز) اما غیرمعنی‌داری نسبت به بقیه داشتند. میانگین باروری زنبورها نیز با افزایش مدت محرومیت از میزبان کاهش یافت و از 5/116 به 6/70 عدد تخم / ماده رسید. مدت زمان محرومیت از میزبان تاثیری بر درصد خروج نتاج زنبورها نداشت. به نظر نمی­رسد تأخیر چند روزه در دسترسی به میزبان روی ویژگی‏های زیستی این زنبور تأثیر منفی چندانی داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


Attaran, M.R., Shojaii, M. & Ebrahimi, E. 2004. Comparision of some quality parameters of Trichogramma brassicae Bezd. (Hym., Trichogrammatidae) populations in north of Iran. Journal of Entomological Society of Iran,24(1): 29-74.

Attaran, M.R., Shojaii, M. & Ebrahimi, E. 2000. Effects of  host and feeding on the longevity and the number of egg laid by Trichogramma brassicae Bezd. (Hym., Trichogrammatidae). Proceeding of 14th Iraniam Plant Protection Congress, September 2000.

Bai, B. & Smith, S. 1993. Effect of host avaibility on reproduction and survival of the parasitoid wasp Trichogramma minutum. Ecological Entomology, 18: 279-283.

Fleury, F. & Boletreau, M. 1993. Effects of temporary host deprivation on the reproductive potential of Trichogramma brassicae. Entomologia Experimentalis et Applicata,68: 203-210.

Garcia, P.V., Wajinberg, E., Oliviera, M.L.M. & Tavares, J. 2001. Is the parasitization capacity of Trichogramma cordubensis influenced by the age of the females? Entomologia Experimentalis et Applicata, 98: 219-224.

Hegazi, E.M. & Khafagi, W.E. 2001. Pattern of egg management by Trichogramma cacoeciae and T. dendrolimi (Hym., Trichogrammatidae). Biological Science & Technology, 11: 353-359.

Hohmann, C.L. & Luck, R.F. 2004. Effect of host availability and eg load in Trichogramma platneri Nagarakatti (Hym., Trichogrammatidae) and its consequences on progeny quality. Brazilian Archives of Biological & Technology, 47(3): 413-422.

Hohmann, C.L., Luck, R.F. & Stouthamer, R. 2001. Host deprivation effect on reproduction and survival of Wolbachia-infected and uninfected Trichogramma kaykai Pinto & Stouthamer (Hym., Trichogrammatidae). Neotropical Entomology, 30(4): 601-605.

Karimi Malati, A., Hatami, B., Seyedoleslami, H. & Salehi, L. 2006. Effect of host egg deprivation on fecundity and sex ratio of parasitoid Trichogramma brassicae Bezdenko (Hym., Trichogrammatidae). Journal of  Science and Technology of Agriculture and Natural Resources,9(4): 253-259.

Khamis, N., Hegazi, E., Agamy, E., Altahtawy, M., Ali, S. & Khafagi, W. 2014. Effect of Temporary Host Deprivation on Reproductive Activity of three local Trichogrammatid Species. Egyptian Journal of Biological Pest Control, 24(2): 311.

Luck, R.F. 1990. Evolution of natural enemies for biological control: A behavioral approach. Trends in Ecology and Evolution,5: 196-200.

Oliviera, H.N., Zanuncio, J.C., Pratissoli, D. & Picanco, M.C. 2003. Biological characteristics of Trichogramma maxacalii ( Hym., Trichogrammatidae) on eggs of Anagasta kuhniella (Lep., Pyralidae). Brazilian Journal of Biology,63(4): 647-653.

Pak, G.A. & Oatman, E.R. 1982. Comparitive life table, behavior and competition studies of Trichogramma brevicapillum and T. pretiosum. Entomologia Experimentalis et Applicata, 32: 68-79.

Pak, G.A., van. Halder, I., Lindeboon, R. & Stroet, J.J.G. 1985. Ovarian egg supply, female age and plant spacing as factors influencing searching activity in the egg parasite Trichogramma sp. Mededelingen van de Faculteit Landbouw Wetenschappen Rijksuniversitteit Gent, 50(2a): 369-378.

Ramesh, B. & Manickavasagam, S. 2003. Tradeoff between longevity and fecundity in relation to host availability in a thelytokous oophagous Parasitoid, Trichogramma brasiliensis Ashmead (Hym., Trichogrammatidae). Insect Science and Its Application, 23(3): 207-210.

Reznik, S.Y., Voinovich, N.D. & Umarova, T.Y. 2001. Long-term egg retention and parasitization in Trichogramma principum (Hym., Trichogrammatidae). Journal of Applied Entomology, 125: 169-171.

Volkoff, A.N. & Daumal, J. 1994. Ovarian cycle in immature and adult of Trichogramma caceciae and T. brassicae (Hym., Trichogrammatidae). Entomophaga, 39: 303-312.