[مقاله کوتاه] اثر تأخیر در دسترسی به میزبان روی باروری و طول عمر زنبور (Hym., Trichogrammatidae) Trichogramma pintoi Voegele

نوع مقاله: مقاله کوتاه

نویسنده

ایستگاه تحقیقات کنترل بیولوژیک آمل، بخش تحقیقات کنترل بیولوژیک، مؤسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

چکیده

در دسترس بودن میزبان در استراتژی تولید مثل عوامل کنترل بیولوژیک مؤثر است. در این مطالعه اثر تأخیر در دسترسی زنبور Trichogramma pintoi  به میزبان در دمای C1± 25، رطوبت نسبی 5±65% و دوره نوری (L:D) 16:8 با تیمارهایی از صفر تا چهار روز عدم دسترسی به میزبان در 10 تکرار بررسی شد. به زنبورهای هر یک از تیمارها پس از دوره محرومیت از میزبان تا پایان عمر، روزانه تخم Sitotroga cerealella داده شد. طول عمر زنبورهای ماده، تعداد تخم‌های پارازیته و نتاج خارج شده  شمارش شدند. نتایج نشان داد که زنبورهای با چهار روز محرومیت از میزبان، طول عمر بیشتر (16/14روز) اما غیرمعنی‌داری نسبت به بقیه داشتند. میانگین باروری زنبورها نیز با افزایش مدت محرومیت از میزبان کاهش یافت و از 5/116 به 6/70 عدد تخم / ماده رسید. مدت زمان محرومیت از میزبان تاثیری بر درصد خروج نتاج زنبورها نداشت. به نظر نمی­رسد تأخیر چند روزه در دسترسی به میزبان روی ویژگی‏های زیستی این زنبور تأثیر منفی چندانی داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات