مهارزیستی بیماری پژمردگی فوزاریومی لوبیا با عصاره نانوذره نقره Trichoderma harzianum

نوع مقاله: مقاله علمی-پژوهشی

نویسندگان

گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران

چکیده

پژمردگی فوزاریومی ناشی از Fusarium oxysporum f.sp. phaseoli یک بیماری مهم انواع لوبیا در جهان است. بیماریزایی دو جدایه بیمارگر از جنوب غرب ایران روی سه نوع لوبیای چشم بلبلی، قرمز و چیتی آزمایش شد. سپس برای یافتن روش مناسب مهارزیستی بیماری، درصد بازدارندگی از رشد میسلیوم این دو جدایه بیمارگر توسط عصاره جدایه­ های
  Trichoderma harzianum در شرایط آزمایشگاهی بررسی شد. عصاره جدایه برتر T. harzianumبا روش مخلوط کردن با محلول نیترات­ نقره به نانوذره تبدیل و تشکیل ذرات نانو با بررسی طیف جذبی آنها با طیف­سنجی نوری با اشعه ماوراءبنفش بررسی شد. حداکثر جذب نوری در طول موج 440 نانومتر در غلظت 5 میلی­مول نیترات نقره مشاهده شد. تأثیر بازدارندگی ده غلظت این ماده نانوذره بر رشد میسلیوم جدایه پرآزارتر بیمارگر آزمایش و غلظت EC50 آن 650 قسمت در میلیون تعیین شد. همچنین تأثیر غلظت­های EC30، EC50، EC70 آن، عصاره خالص T. harzianum و محلول نیترات نقره، بر شدت بیماری در لوبیا چیتی و قرمز در شرایط گلخانه آزمایش شد. همه تیمارهای این آزمایش باعث کاهش معنی­دار شاخص شدت بیماری در هر دونوع لوبیا شدند، ولی همه غلظت‌های ماده نانو بیشتر از نیترات نقره و عصاره خالص T. harzianum شدت بیماری را کاهش دادند. توانایی مهارزیستی این بیماری با عصاره نانوذره T. harzianumبرای نخستین بار گزارش می­شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


Akrami, M., Ibrahimov, A.S., Zafari, D.M. & Valizadeh, E. 2009. Control of Fusarium rot of bean by combination of Trichoderma harzianum and Trichoderma asperellum in greenhouse condition. Agricultural Journal, 4: 121–123.

Al-Samarrai, A.B.M. 2012. Nanoparticles as alternative to pesticides in management plant diseases- A Review.  International  Journal of  Scientific and  Research  Publications, 2: 261–264.

Benítez, T., Rincón, A.M., Limón, M.C. & Codon, A.C. 2004. Biocontrol mechanisms of Trichoderma strains. International Microbiology, 7: 249–260.

Carvalho, D.D.C., Mello, S.C.M. D., Lobo Júnior, M. & Geraldine, A.M. 2011. Biocontrol of seed pathogens and growth promotion of common bean seedlings by Trichoderma harzianum. Pesquisa Agropecuária Brasileira, 46: 822–828.

Devi, T.P., Kulanthaivel S., Kamil, D., Borah, J. L., Prabhakaran, N. & Srinivasa, N. 2013. Biosynthesis  of silver nanoparticles from Trichoderma species. Indian Journal of Experimental Biology, 51: 543–547.

Guilger, M., Pasquoto-Stigliani1, T., Bilesky-Jose, N. Grillo, R., Abhilash, P. C.,  Fernandes Fraceto, L. & de Lima, R. 2017. Biogenic silver nanoparticles based on Trichoderma harzianum: synthesis, characterization, toxicity evaluation and biological activity. Nature Scientific Reports, 7:44421, DOI: 10.1038/srep44421.

Gupta, B.P., Shrivastava, V. & Mathur, A. 2017. Study of the antimicrobial activity of Trichoderma-silver fused nanoparticles (TR-Ag Np0) against pathogenic bacterial and fungal strains. International Journal of Scientific and Research Publications, 7: 146–154.

Hermosa, R., Viterbo, A., Chet, I. & Monte, E. 2012. Plant-beneficial effects of Trichoderma sp. and its genes. Microbiology, 158: 17–25.

John, R.P., Tyagi, R., Prévost, D., Brar, S.K., Pouleur, S. & Surampalli, R. 2010. Mycoparasitic Trichoderma viride as a biocontrol agent against Fusarium oxysporum f. sp. adzuki and Pythium arrhenomanes and as a growth promoter of soybean. Crop Protection, 29: 1452–1459.

Karimian, B., Javan-Nikkhah, M., Abbasi, M. & Ghazanfari, K. 2010. Genetic diversity of Fusarium oxysporum isolates from common bean and distribution of mating type alleles. Iranian Journal of Biotechnology, 8: 90-97.

Khaghani, S., Bihamta, M.R., Hosseini, S.D., Mohammadi, S.A. & Darvish, F. 2012. Genetic analysis of common bean agronomic traits in stress and non-stress conditions. African Journal of Agricultural Research, 7: 892–901.

Leslie, J.F. & Summerell, B.A. 2006. The Fusarium Laboratory Manual. Blackwell Publishing Ltd., Oxford, UK.

Min, J.S., Kim, K.S., Kim, S.W., Jung, J.H., Lamsal, K., Kim, S. B., Jung, M.Y. & Lee, Y.S. 2009. Effects of colloidal silver nanoparticles on sclerotium-forming phytopathogenic fungi. The Plant Pathology Journal, 25: 376–380.

Osuinde, M., Aluya, E. & Emoghene, A. 2002. Control of Fusarium wilt of tomato (Lycopersicon esculentum Mill) by Trichoderma species. Acta Phytopathologica et Entomologica Hungarica, 37: 47–55.

Padmodaya, B. & Reddy, H.R. 1996. Screening of Trichoderma spp. against Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici causing wilt in tomato. Indian Journal of Mycology and Plant Pathology, 26: 266–270.

Park, H.J., Kim, S.H., Kim, H.J.  & Choi, S.H. 2006. A new composition of nanosized silica-silver for control of various plant diseases. The Plant Pathology Journal, 22: 295-302.

Saremi, H., Amiri, M. & Ashrafi, J. 2011. Epidemiological aspects of bean decline disease caused by Fusarium species and evaluation of the bean resistant cultivars to disease in Northwest Iran. African Journal of Biotechnology, 10: 14954–14961.

Schwartz, H.F., Steadman, J.R., Hall, R. & Forster, R.L. 2005. Compendium of Bean Diseases. American Phytopathological Society Press, MN, USA.

Seabra, A.B. & Durán, N. 2015. Nanotoxicology of metal oxide nanoparticles. Metals, 5: 934–975.

Shelar, G.B. & Chavan A.M. 2015. Myco-synthesis of silver-nanoparticles from Trichoderma harzianum and its impact on germination status of oil seed. Biolife Journal 3:109–113.

Vahabi, K., Mansoori, G.A. & Karimi, S. 2011. Biosynthesis of silver nanoparticles by fungus Trichoderma reesei (a route for large-scale production of AgNPs). Insciences Journal, 1: 65–79.

Zhang, X., Yan, S., Tyagi, R. & Surampalli, R. 2011. Synthesis of nanoparticles by microorganisms and their application in enhancing microbiological reaction rates. Chemosphere, 82: 489–494.