مهارزیستی بیماری پژمردگی فوزاریومی لوبیا با عصاره نانوذره نقره Trichoderma harzianum

نوع مقاله: مقاله علمی-پژوهشی

نویسندگان

گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران

چکیده

پژمردگی فوزاریومی ناشی از Fusarium oxysporum f.sp. phaseoli یک بیماری مهم انواع لوبیا در جهان است. بیماریزایی دو جدایه بیمارگر از جنوب غرب ایران روی سه نوع لوبیای چشم بلبلی، قرمز و چیتی آزمایش شد. سپس برای یافتن روش مناسب مهارزیستی بیماری، درصد بازدارندگی از رشد میسلیوم این دو جدایه بیمارگر توسط عصاره جدایه­ های
  Trichoderma harzianum در شرایط آزمایشگاهی بررسی شد. عصاره جدایه برتر T. harzianumبا روش مخلوط کردن با محلول نیترات­ نقره به نانوذره تبدیل و تشکیل ذرات نانو با بررسی طیف جذبی آنها با طیف­سنجی نوری با اشعه ماوراءبنفش بررسی شد. حداکثر جذب نوری در طول موج 440 نانومتر در غلظت 5 میلی­مول نیترات نقره مشاهده شد. تأثیر بازدارندگی ده غلظت این ماده نانوذره بر رشد میسلیوم جدایه پرآزارتر بیمارگر آزمایش و غلظت EC50 آن 650 قسمت در میلیون تعیین شد. همچنین تأثیر غلظت­های EC30، EC50، EC70 آن، عصاره خالص T. harzianum و محلول نیترات نقره، بر شدت بیماری در لوبیا چیتی و قرمز در شرایط گلخانه آزمایش شد. همه تیمارهای این آزمایش باعث کاهش معنی­دار شاخص شدت بیماری در هر دونوع لوبیا شدند، ولی همه غلظت‌های ماده نانو بیشتر از نیترات نقره و عصاره خالص T. harzianum شدت بیماری را کاهش دادند. توانایی مهارزیستی این بیماری با عصاره نانوذره T. harzianumبرای نخستین بار گزارش می­شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات