اثرات تغذیه از بیدآرد بر واکنش تابعی زنبور پارازیتوئید Habrobracon hebetor (Hymenoptera: Braconidae) تحت اثر غلظت‌های زیرکشنده دو آفت‌کش‌ دلتامترین و تری کلروفن

نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حشره‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک، اراک، ایران

2 پژوهشکده امنیت غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک، اراک، ایران

10.22092/bcpp.2022.128526

چکیده

استفاده از حشره‌کش‌ها برخی مواقع می‌تواند سبب تغییر در رفتار دشمنان طبیعی از جمله واکنش تابعی آن‌ها شود. در این پژوهش تأثیر غلظت‌های زیرکشنده آفت‌کش‌های دلتامترین و تری‌کلروفن بر واکنش تابعی زنبور پارازیتوئید Habrobracon hebetor در شرایط کنترل شده؛ در دمای 1 ± 26 درجۀ سلسیوس، رطوبت نسبی 10 ± 65 درصد و 16: 8 دورۀ نوری: تاریکی (8:16) بررسی شد. برای این منظور تراکم‌های 2، 4، 8، 16، 32، 64 و 128 از لارو بید آرد ‌به‌طور جداگانه استفاده شد، به گونه‌ای که در مرحله‌های لاروی و شفیرگی زنبورهای پارازیتوئید به روش غوطه‌ورسازی در معرض LC30 هر دو آفت‌کش قرار گرفتند. حشرات بالغ زنبور نیز با استفاده از قفس‌های در معرض قراردهی در LC30 آفت‌کش‌ها قرار داده شدند. سپس تعداد میزبان‌های پارازیته شده شمارش گردید. نوع واکنش با استفاده از رگرسیون لجستیک و پراسنجه‌های آن به وسیله رگرسیون غیرخطی در نرم‌افزار SAS تخمین داده شد. براساس نتایج حاصل واکنش تابعی زنبورها در دو مرحلۀ لاروی و شفیرگی و تیمار شاهد با تأثیرپذیری از هر دو آفت‌کش از نوع سوم و در مرحلۀ حشرۀ بالغ از نوع دوم بود. نرخ حمله در تیمار شاهد و مرحله‌های لاروی، شفیرگی و حشرۀ بالغ در تیمار‌ با آفت‌کش دلتامترین به ترتیب 0/009، 0/008، 0/009 و 0/056 بر ساعت و زمان دستیابی به ترتیب 0/74، 0/86، 0/91 و 0/96 ساعت بود. نرخ حمله تحت تأثیر آفت‌کش تری‌کلروفن برای تیمار شاهد و مرحله‌های لاروی، شفیرگی و حشرۀ بالغ به ترتیب 0/009، 0/008، 0/007، 0/78 بر ساعت و زمان دستیابی به ترتیب 0/74، 0/99، 1 و 2/13 بر ساعت تعیین شد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد LC30 هر دو آفت‌کش تنها در مرحلۀ حشرۀ کامل روی نوع و پارامترهای واکنش تابعی زنبور پارازیتوئید اثر داشته و با تیمار شاهد هم اختلاف معنی‌داری نشان داد.

کلیدواژه‌ها