دوره و شماره: دوره 9، شماره 2 - شماره پیاپی 18، اسفند 1400، صفحه 1-150 
بررسی تاثیر برخی عصاره‌های گیاهی در کنترل بیماری پوسیدگی رایزوکتونیایی خیار گلخانه‌ای

صفحه 87-113

سپیده سادات آقازاده نایینی؛ مژده ملکی؛ جلال غلام نژاد؛ مصطفی شیرمردی