بررسی کارایی چهار سویه Bacillus spp.در مهار زیستی بیماری آنتراکنوز توت‌فرنگی

نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان

2 گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

10.22092/bcpp.2022.128711

چکیده

سویه­های باکتریایی از گیاهچه­های توت­فرنگی (Fragaria × ananassa) از مزارع استان کردستان جداسازی و تاثیر ضد قارچی آن­ها بر قارچ عامل آنتراکنوز Colletotrichum nymphaeae در شرایط آزمایشگاه، درون شیشه و گلخانه مورد بررسی قرار گرفت. سویه­­های باکتریایی اندوفیت با استفاده از مشخصات بیوشیمیایی و مولکولی  ژن 16S rDNA تشخیص داده شد و در جنس Bacillus spp. قرار گرفتند. در آزمون کشت متقابل درصد بازدارندگی از رشد پرگنة قارچ بیمارگر در سویة MarG19 04/%64، در سویة SN3 59/%60، در سویة DM6 57/%61 و در سویة LN11 18/%54 محاسبه شد. ترکیبات خارج سلولی هر چهار سویه باعث کاهش معنی­دار رشد پرگنه و جوانه­زنی قارچ بیمارگر شدند. درصد بازدارندگی از رشد پرگنة قارچ بیمارگر توسط سویة MarG19 02/%79، سویة SN3 95/%41، سویة DM6 86/%32 و سویة LN11 96/%34 برآورد شد و درصد بازدارندگی بر جوانه‌زنی اسپور قارچ بیمارگر در سویة MarG19 31/%86، در سویة SN3 33/%75، در سویة DM6 10/%41 و در سویة LN11 73/%76 محاسبه گردید. ترکیبات فرّار هر چهار سویه به صورت جزیی باعث کاهش رشد پرگنه قارچ بیمارگر به میزان 73/7% تا 64/%19 شدند. در شرایط درون شیشه درصد بازدارندگی از شدت بیماری در سویة MarG19 19/%71، در سویة SN3 15/%76، در سویة DM6 07/%88 و در سویة LN11 43/%85 ارزیابی شد. علاوه بر این، تاثیر هر دو سویه در شرایط گلخانه به دو روش خیساندن خاک و اسپری مورد بررسی قرار گرفت که بیشترین درصد بازدارندگی در سویه‌های MarG19 و DM6 در روش خیساندن خاک (77/77%) و در سویة SN3 در روش اسپری (100%) محاسبه شد.

کلیدواژه‌ها