کلیدواژه‌ها = پارازیتویید
تعداد مقالات: 4
1. گزارش زنبور پارازیتویید Teleas rugosus Kieffer, 1908 (Hym.: Platygasteridae, Teleasinae) از ایران

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 79-81

مرتضی شمسی؛ حسین لطفعلی زاده؛ شهزاد ایرانی پور


3. گزارش زنبور Anagyrus novickyi (Hym.: Encyrtidae)، پارازیتویید شپشک آردآلود توت، Pseudococcus comstocki از ایران

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 91-94

نیر جعفری؛ حسین لطفعلی زاده؛ یونس کریم پور


4. اولین گزارش زنبور (Dolichomitus kriechbaumeri (Hymenoptera: Ichneumonidae پارازیتویید لارو سوسک شاخک‌بلند Cerambyx dux در ایران

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 103-105

حبیب عباسی پور؛ غلامحسین حسن شاهی؛ ریجیو جوسیلا