کلیدواژه‌ها = زیست سنجی
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی ایزوله های قارچ بیماریزای حشرات Paecilomyces fumosoroseus (Deutromycotina: Hyphomycetes) برای کنترل سفید بالک پنبه Bemisia tabaci (Hemiptera: Aleyrodidae)

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 82-91

رحیم اسلامی زاده؛ احمد سعید ب سجاپ؛ دزول خیفلی ب عمر؛ نور آذورا بینتی آدام


2. بررسی اثرات کشندگی و دورکنندگی اسانس برگ‎بو، Laurus nobilis و اکالیپتوس،Eucalyptus camaldulensis روی شته‌ی ‎مومی‎ کلم، Brevicoryne brassicae

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 1-11

سیده بنت الهدی حسینی امین؛ شهرام شاهرخی؛ فرامرز علی‌نیا؛ محمود خسرو شاهلی