کلیدواژه‌ها = Talaromyces flavus
تعداد مقالات: 4
1. اثر آنتاگونیستی جدایه‏ های قارچی و ترکیبات زیستی در کنترل نماتود سیستی چغندرقند Heterodera schachtii

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 1-12

منصوره حسینی؛ مهدی نصر اصفهانی؛ مرتضی قربانی